“Alumina” Zvornik – državi isplatila preko 40 miliona maraka

0
Da li
Tvornica glinice nastavlja sa radom za probleme svi krivi osim rukovodstva Alumine
Zvornički motor privrednog razvoja

Kompanija „Alumina“ iz Zvornika posljednjih godina pozitivno posluje, što joj omogućuje da uredno servisira svoje obaveze, izjavio je Vladimir Krstić, direktor Sektora za ekonomiku i finansije u ovoj fabrici.  On kaže da je „Alumina“ u periodu od 2013. do kraja juna ove godine, po osnovu svih poreza, doprinosa, taksi i raznih naknada, državi platila blizu 43,5 miliona KM.
„U skladu sa filozofijom poslovanja, kompanija „Alumina“ njeguje principe dobre poslovne etike, što podrazumijeva odgovorno poslovanje, odnosno plaćanje obaveza kako prema zaposlenim radnicima, tako i prema dobavljačima i državi“, ističe Krstić. Najveće obaveze su za poreze i doprinose, a Krstić  kaže  da je „Alumina“ u budžet Republike Srpske uplatila i oko 1,5 miliona maraka poreza na dobit ostvarenu u poslovnoj 2016.godini. Krstić podsjeća da je akumulirana dobit  kompanije iz prethodnih godina od blizu 25 miliona KM,  iskorišćena za pokrivanje gubitaka ostvarenih prije stečaja u matičnom preduzeću „Birač“ A.D, napominjući da je povećana vrijednost zaliha sa devet na 40 miliona KM, te da je „Alumina“ u proteklom periodu imala značajna ulaganja u osnovna sredstva, kapitalne remonte i nove proizvodne pogone, uz konsantno smanjenje ukupno zatečenih i dospjelih obaveza.

U „Alumini“ očekuju profit i na kraju poslovne 2017.godine, mada,  kako kaže Krstić,  teško je predvidjeti tačan saldo dobiti s obzirom na nepredviđene okolnosti nastale  blokadom računa kompanije u aprilu mjesecu ove godine,  koja je prouzrokovala pad  kredibiliteta fabrike kod banaka i dobavljača, te izazvala dodatne troškove i negativne posljedice u radu „Alumine“.„Dvonedjeljna blokada transakcionih računa kompanije direktno je uticala da u aprilu, po prvi put, imamo negativno poslovanje fabrike“, ističe Krstić, dodajući da već u narednim mjesecima, maju i junu, „Alumina“ bilježi pozitivne pokazatelje u svojim finansijskim bilansima. Krstić kaže da se, aktiviranjem proizvodnih pogona koji su vezani za nove  investicione projekte i nove proizvode, očekuje trend  uspješnog poslovanja.„Svi proizvodi koji treba da uđu u proizvodni proces ili su ušli u probnu proizvodnju, imaju prosječne marže veće od marže za prodaju metalurške glinice i ne zavise od kretanja cijena na berzi“, navodi Krstić.To znači, dodaje on,  disperziju proizvoda i veću mogućnost da „Alumina“ stvara optimalniju razliku u cijeni bez mogućnosti uticaja berze na prodajne cijene njenih proizvoda.

Direktor Sektora za ekonomiku i finansije podsjeća da je „Alumina“ u proteklom periodu imala značajnu investicionu aktivnost, što je omogućilo razvoj novih proizvoda.„Investiciona ulaganja u periodu od 2013.do kraja 2016. godine iznosila su oko 19,5 miliona maraka“, ističe Krstić, naglašavajući da je posebno snažna dinamika ulaganja u ovoj godini.
U „Alumini“ očekuju da će investiciona ulaganja u 2017. godini premašiti 25 miliona KM.  Najveći dio sredstava se odnosi na realizaciju prve faze projekta proizvodnje fino precipitiranih hidrata, te izgradnju pogona za proizvodnju silikagela, specijalnih zeolita i bemita, kao i na izgradnju dječijeg vrtića u fabričkom krugu.Krstić kaže da je prosječna zarada zaposlenih  u „Alumini“ nešto iznad 1.000 maraka, te da mjesečna obaveza za neto plate radnika iznosi više od 1,5 miliona maraka, odnosno u bruto iznosu oko 2,6 miliona KM.„U toku ove godine obaveze za bruto plate biće preko 30 miliona maraka“, ističe Krstić, dodajući da je započeta i isplata regresa zaposlenima za 2017. godinu. On kaže da „Alumina“ ima više od 800 poslovnih partnera, dobavljača iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije i drugih zemalja iz okruženja i inostranstva.

-U ovom trenutku „Alumina“ nema nijednu obavezu za veliku većinu dobavljača koje su akumulirane u periodu prije otvaranja stečaja u Fabrici glinice „Birač“, –  objašnjava Krstić, naglašavajući da su u cijelosti izmirena ranija dugovanja za električnu energiju i  za usluge željeznice u iznosu od oko devet miliona konvertibilnih maraka.

(izvor: Radio Osvit)