Daju 324% više sredstava za premije za povrće u 2018. godini

0
Ponestaje hrane: Kineske vlasti pozivaju porodice da naprave zalihe

Budžet za poljoprivredu u Republici Srpskoj je povećan sa 60 na 71 milion KM, što je povećanje od oko 20 posto.

Daju 324% više sredstava za premije za povrće u 2018. godini

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas, na 165. sjednici u Banjaluci, Plan raspodjele sredstava za podsticaje u poljoprivredi u 2018.godini, kojim je predviđeno da 60 miliona KM ide u tekuću proizvodnju (agrarni budžet), a dodatnih 11 miliona za regresirano dizel gorivo i protivgradnu odbranu. Ukupno, budžet je povećan sa 60 na 71 milion KM, što je povećanje od oko 20 odsto, stoji u saopćenju Vlade RS.
Najveća i najznačajnija povećanja se odnose na premije za povrće 324 posto (sa 435.000 na 1.850.000 KM), voće 97 posto (sa 2.029.000 na 4.000.000), te proizvodnju mesa – priplodne junice 79 posto (sa 501.000 na 900.000 KM), priplodne krmače 86 posto (sa 483.000 na 900.000 KM), te u živinarstvu -roditeljska jata teške linije 140 posto i lake linije 116 posto. Značajna povećanja su i za pčelarstvo 60 posto, ili sa 377.000 na 600.000 KM.

Premije za utovljenu junad povećana je sa 1.235.000 na 1.550.000 KM ili 25 posto, premije za utovljene svinje sa 796.000 na 1.500.000 KM ili 88 posto, dok su premije za utvoljene brojelere povećane sa 789.000 na 900.000 KM ili 14 posto.
Povećanje i za heljdu, aromatično i ljekovito bilje
Značajnija povećanja zabilježile su i premije za proizvedenu heljdu i aromatično i ljekovito bilje čak 353 posto (sa 30.878 KM na 140.000 KM), a značajnije povećanje bilježe i stavke za investicije u poljoprivrednu mehanizaciju, za traktore sa 600.000 KM na 1.000.000 KM, za priključke sa 570.000 na 800.000 KM.

Takođe povećana su značajno ukupna izdvajanja po osnovu kapitalnih investicija. Osim 9,19 miliona iz sredstava agrarnog budžeta, za razvoj ruralnih područja na raspolaganju su i 12,4 miliona, sredstva Svjetske banke za razvoj navodnjavanja, pet miliona, sredstva Vlade za izgradnju sistema za navodnjavanje, 9,5 miliona sredstava međunarodnih projekata za ruralni razvoj. To ukupno čini 26,9 miliona KM odnosno sa prethodnih devet miliona daje ukupno 36 miliona KM za kapitalne investicije u 2018 godini.

Razlika u odnosu na poljoprivrednike FBiH
Pri tome treba naglasiti da proizvođači u Federaciji BiH uopšte nemaju na raspolaganju sredstva za kapitalne investicije, sredstva za regresirani dizel, sredstva za otkup pšenice, ni sredstva za protivgradnu zaštitu, stoji u saopćenju.
Takođe su povećana ukupna izdvajanja po ostalim izvorima finansiranja, pa je tako osim sredstava agrarnog budžeta u iznosu od 71 milion KM, poljoprivrednicima na raspolaganju najpovoljnija sredstva iz “Partner fonda2 – 6 miliona KM, te sredstva IRB-a od 65 miliona KM.

Za nabavku specijalizovane mašine za uređenje krša bit će izdvojeno tri miliona KM, što čini ukupno 171,9 miliona KM po svim izvorima finansiranja.

Ako se na to dodaju sredstva iz oblasti vodoprivrede u iznosu od 35 miliona KM, to je ukupno oko 207 miliona KM raspoloživih sredstava za razvoj poljoprivrede i zaštitu dobara u 2018 godini.

Plan utroška sredstava za šume
Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na Plan utroška sredstava za šume za 2018. godinu, u iznosu od 1.900.000,00KM.

Sredstva iz ove odluke raspoređuju se za:

Radove i aktivnosti u okviru proširene reprodukcije šuma u iznosu od 1.767.000 KM
Neplanirane mjere zaštite šuma koje mogu da prouzrokuju posljedice širih razmjera, u iznosu od 95.000KM
Razvoj lovstva u Republici Srpskoj, u iznosu od 38.000KM.

(Agro klub)