Na 18.sjednici Skupštine grada odbornici usvojili odluke za kreditno zaduženje FK Drina, kupovinu 500kvadratnih metara za potrebe vrtića, imenovali direktore javnih ustanova…

0
Na 18.sjednici Skupštine grada odbornici usvojili odluke za kreditno zaduženje FK Drina, kupovinu 500kvadratnih metara za potrebe vrtića, imenovali direktore Javnih ustanova...

Danas je održana 18. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika na kojoj su odbornici usvojili odluke i raspravljali o 14 tačaka Dnevnog reda. Sve odluke i imenovanja izglasani su skoro jednoglasno ili uz veliku većinu prisutnih odbornika. Najviše rasprave izazvalo je kreditno zaduženje FK Drina Zvornik.

Na 18.sjednici Skupštine grada odbornici usvojili odluke za kreditno zaduženje FK Drina, kupovinu 500kvadratnih metara za potrebe vrtića, imenovali direktore Javnih ustanova...

Nakon duže rasprave utvrđeno je i prisutni odbornici su se složili da kreditno zaduženje na ime FK Drina Zvornik neće rješiti sve probleme, nego će privremeno ugasiti dijelove požara koji su krenuli goriti prije pet šest godina. Odbornici su iznijeli zamjerku jer niko od predstavnika Drine nije bio na ovoj raspravi kako bi obrazložio zašto je zaduženje tačno, predstavio plan utroška sredstava. Nakon molbe zamjenika gradonačelnika Bojana Ivanovića da se odluka podrži, prisutni odbornici su uvojili odluku sa 20 glasova za dok je 4 odbornika DNS-a bilo suzdržano.

„Od uprave FK Drina tražićemo“ rekao je Ivanović, da na nekoj od narednih skupština prezentuje svoj plan izlaska iz trenutnih problema i smanjivanja obaveza. Na pitanje novinara da li će neko snositi odgovornost za ovako stanje u klubu, Ivanović je rekao Gradska uprava smatra da svako ko je napravio problem treba za njega i da odgovara.
Bojan LukicBojan Lukić odbornik SDS-a je uputio najveći broj kritika za dosadašnji rad FK „ Drina „ . On je rekao da su i pored svega izrečenog na sjednici glasali za kreditno zaduženje jer su iz kluba naveli da će kreditno zaduženje iskoristiti za isplatu dugova prema fudbalerima. „ Ta djeca koja su iz grada Zvornika imaju dugovanja i po 15 plata“ rekao je Lukić i dodao da se boji da će kao i svih prethodnih godina biti obmanuti i fudbaleri i svi mi zajedno. On je rekao da je FK Drina doveden pred gašenje. Traže odobrenje za kreditno zaduženje a nisu se udostojili ni da prisustvuju sjednici rekao je Lukić i dodao da u klubu unaprijed znaju da taj kredit neće oni vraćati nego lokalna zajednica. Lukić je rekao da je FK Drina u ogromnim problemima u koje su ga doveli jedni te isti ljudi koji se samo smjenjuju na različitim funkcijama zadnje tri godine te dodao da su dugovanja FK Drina više od 400 hiljada KM.

Nakon odborničkih pitanja čime je otvorena 18.Skupština, prvo je usvojena odluka o osnovanosti utvrđivanja opšteg interesa radi provođenja postupka eksproprijacije za realizaciju mjere „Zaštita dijela naselja Ekonomija od velikih voda rijeke Drine, Sapne i unutrašnjih voda“.

Odlukom se utvrđuje da je od opšteg interesa realizacija mjera ”Zaštita dijela naselja Ekonomije od velikih voda rijeke Drine, Sapne i unutrašnjih voda”, te se u tu svrhu može izvršiti eksproprijacija zemljišta potrebnog za realizaciju mjera. Korisnik eksproprijacije je Republika Srpska.

Obaveza Grada je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa neophodnih za realizaciju mjera iz Memoranduma, a što podrazumijeva otkup zemljišta, pokretanje postupka eksproprijacije i sprovođenje elaborata eksproprijacije.

U skladu sa navedenim obavezama urađen je elaborat eksproprijacije, izvršeno vještačenje zemljišta i ostale aktivnosti kako bi se putem pravobranilaštva pokrenuo postupak za utvrđivanje opšteg interesa.

Zamjenik gradonačelnika Zvornika Bojan Ivanović istakao je da će Gradska uprava u narednom periodu ući u postupak rješavanja imovinskih odnosa duž korita rijeke Sapne u dužini od oko pet kilometara, od mosta u Ceru do ušća u rijeku Drinu, kao i obaloutvrde rijeke Drine u dužini od oko 1.800 metara u mjesnim zajednicama Tršić i Tabanci.

Na 18.sjednici Skupštine grada odbornici usvojili odluke za kreditno zaduženje FK Drina, kupovinu 500kvadratnih metara za potrebe vrtića, imenovali direktore Javnih ustanova...
Bojan Ivanović

– Očekujemo da u zadnjem kvartalu ove godine počnu radovi na uređenju korita rijeke Sapne i obaloutvrde rijeke Drine u pomenutim mjesnim zajednicama i da nakon ovih radova i rješavanjem pitanja kanalskih mreža mogućnost poplava, prije svega u mjesnoj zajednici Ekonomija, bude svedena na minimum – rekao je Ivanović koji je podsjetio da su u ranijem periodu preduzimani radovi na uređenju korita rijeke Sapne uzvodno od mosta u Ceru, kao i dijelu korita rijeke Hoče.

Odbornici su danas donijeli i Odluku o sprovođenju konkursa za kupovinu poslovnog prostora u Zvorniku površine 500 metara kvadratnih za potrebe Dječijeg vrtića „Naša radost“.

Na sjednici je usvojena i Odluka kojom se daje saglasnost na Odluku Nadzornog odbora AD ”Vodovod i komunalije” o utvrđivanju visine naknade za priključak na javnu kanalizacionu mrežu novih korisnika koju je usvojio Nadzorni odbor AD ”Vodovod i komunalije”. U obrazloženju je navedeno da je za potrebe projekta izgradnje fekalne kanalizacije u naselju Tabanci stručno lice uradilo Elaborat sekundarne mreže fekalne kanalizacije naselja Tabanci, iz čijeg predmjera se došlo do cijene kućnog priključka. Cijena koja je predložena izražava visinu troškova izrade sekundarne kanalizacione mreže.

Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o bezbjednosti i regulisanju saobraćaja na putevima i ulicama grada Zvornika jednom od izmjena propisano je da je najveća dozvoljena brzina kretanja motornih vozila na ulicama u gradskom dijelu grada Zvornika 40 km/h. Izmjene i dopune su uslijedile na osnovu sugestija od strane Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.

Odbornici su usvojili i Odluku o raspisivanju licitacije za prodaju nepokretnosti označenih kao k.p. broj 5307/4 i 5306/8 K.O. Zvornik, te niz odluka o prodaji neposrednom pogodbom gradskog građevinskog zemljišta, odluke o otpisu nenaplativih potraživanja, o utvrđivanju kriterijuma i raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU „Centar za socijalni rad“ Zvornik.

Održana sjednica Skupštine grada Zvornik, imenovan novi sekretar Skupštine
Načelnici odjeljenja Selimović, Smiljanić i Ferhatbegović

Na današnjoj sjednici gradske Skupštine razriješeni su vršioci dužnosti direktora i imenovani direktori Doma omladine, Doma za starija lica i Turističke organizacije grada Zvornika, te razriješen dužnosti direktor „Centra za socijalni rad“ i imenovan v.d. direktora do okončanja postupka javne konkurencije.