Javni poziv za dodjelu plastenika

0

Najbolji način da u toku većine godine na trpezi imate svježe povrće jeste plastenik u vlastitom dvorištu. U nastavku tekst javnog poziva.

Javni poziv za dodjelu plastenika

Na osnovu strateških ciljeva utvrđenih u Strategiji razvoja opštine Vlasenica koji se odnose na jačanje poljoprivredne proizvodnje i na osnovu Sporazuma zaključenog između Opštine Vlasenica i „Karitas Švajcarske“, broj: 02/1-014-550/18 od 5.11.2018. godine kojim su osigurana donatorska sredstva od strane „Karitas Švajcarske“ u iznosu od 40%, Opštine Vlasenica 40% i vlastitog učešća korisnika 20%, u cilju razvoja plasteničke proizvodnje na području opštine Vlasenica, načelnik opštine raspisuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika površine 50 m2 i 100 m2 sa dodatnom opremom uz sufinansiranje projekta

I PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće u Projektu imaju ugrožene osobe, nezaposleni, prvenstveno mladi i žene sa područja opštine Vlasenica, koji posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

II USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

Podnosilac zahtjeva treba da ispunjava sledeće uslove:

1. da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima,

2. da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata na području opštine Vlasenica ili će pokrenuti postupak upisa, a što će potvrditi ovjerenom izjavom da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata prije dodjele plastenika,

3. da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju, a koje se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuje,

4. da ima mogućnost navodnjavanja plastenika,

5. da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom,

6. da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.

Opština Vlasenica i Karitas Švajcarske su nosioci aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta.

III KRITERIJUMI ZA DODJELU PLASTENIKA

Kriterijumi za bodovanje podnosioca zahtjeva:

a) pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja (utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta), 1-3 boda,

– slabi uslovi (veliki nagib, udaljenost od kuće više od 200 m) 1 bod

– dobri uslovi (relativno veliki nagib, udaljenost od kuće do 100 m) 2 boda,

– jako dobri uslovi (blagi nagib, blizu kuće, dobar pristup) 3 boda.

Kandidati kod kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju (npr.veliki nagib, veličina parcele i sl.) ili nemaju mogućnosti za navodnjavanje neće se bodovati, te se njihove prijave neće uzeti u razmatranje.

b) dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:

* podnosilac zahtjeva nezaposlen (vrijeme provedeno na birou za zapošljavanje), od 1-4 boda,

– od 0-3 god. 1 bod,

– od 3-6 god. 2 boda,

– od 6-10 god. 3 boda,

– više od 10 god. 4 boda,

– za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice, koji se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje – 1 bod,

– za svakog izdržavanog člana porodice (nezaposlene osobe koje se ne nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba na Birou za zapošljavanje -domaćice , djeca, učenici i sl.) – 1 bod,

* mlade osobe životne dobi do 35 godina ili žene – 5 bodova,

* ako je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj – 2 boda

* socijalni aspekt – nema primanja-7 bodova

* socijalni aspekt-minimalna primanja po članu do 100,00 KM -6 bodova

* socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva do 200,00 KM -5 bodova,

* socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva do 250,00 KM – 4 boda,

* socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva do 300,00 KM – 3 boda,

* socijalni aspekt stanje na terenu: 0-4 boda.

Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidati koji imaju status mlade osobe i žene.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za dodjelu plastenika mora biti originalna ili ovjerena:

1. obrazac za prijavu na Javni poziv

2. CIPS prijava podnosioca zahtjeva,

3. kopija lične karte,

4. ovjerena kućna lista,

5. dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od Biroa za zapošljavanje, potvrda da osoba nije poreski obveznik, ili neki drugi dokaz o nezaposlenosti,

6. dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od Biroa za zapošljavanje ili neki drugi dokaz o nezaposlenosti,

7. potvrde iz škole/fakulteta za djecu/izdržavane članove domaćinstva,

8. potvrdu o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva,

9. dokaz o vlasništvu ili korišćenju parcele (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista i Ugovor o zakupu/korištenju parcele ukoliko parcela nije u posjedu podnosioca zahtjeva),

10. ovjerena izjava da će dobijeni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 2 godine od dana potpisivanja Ugovora,

11. ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom, te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana,

12. Potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava u APIF-u prema mjestu prebivališta (fizička lica) ili ovjerenu izjavu da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava, odnosno izvršiti ažuriranje podataka prije dodjele plastenika,

13. dokaz da je samohrani roditelj (smrtni list, dokaz o razvodu).

V PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom putem sufinansiranja u saradnji sa humanitarnom organizacijom čine: 1 predstavnik „Karitas Švajcarske“ i 2 predstavnika Opštine Vlasenica.

Zadatak Komisije za dodjelu plastenika je:

* pregled prispjelih prijava, provjera upisa u RPG u nadležnoj službi, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavljanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterijuma za bodovanje te istu dostavlja načelniku opštine.

Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje Opština Vlasenica i Karitas Švajcarske.

Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na oglasnoj tabli Opštine Vlasenica i službenoj web stranici Opštine Vlasenica.

NAPOMENA:

Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od dva dana.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti u šalter sali Opštine Vlasenica i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Opštine Vlasenica sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika (naznačiti na koverti plastenik od 50 m2 ili od 100 m2)“, a rok za podnošenje zahtjeva je 15.11.2018. godine do 15:00 časova.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u kancelariji Odjeljenja za privredu, društvene djelatnosti i inspekcijske poslove opštine Vlasenica – kontakt osoba Rade Mališević, ili na broj telefona 056/490-087 svakim radnim danom od 07:00-15:00 časova.

NAPOMENA: Rok za podnošenje zahtjeva je 15.11.2018. godine do 15:00 časova, nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Obrazac zahtjeva