Predstavljena onlajn platforma za smanjenje rizika od poplava, klizišta i zemljotresa (FOTO)

Predstavljena onlajn platforma za smanjenje rizika od poplava, klizišta i zemljotresa (FOTO)
Bojan Ivanović

U Zvorniku je danas predstavljen “Sistem za analizu rizika od katastrofa” (DRAS) – prva onlajn platforma koja pruža ažurne informacije donosiocima odluka i građanima o izloženosti prirodnim katastrofama – poplavama, klizištima i zemljotresima za Zvornik.

Predstavljena onlajn platforma za smanjenje rizika od poplava, klizišta i zemljotresa

Sistem omogućava nesmetan pristup naučnim podacima o opasnostima od poplava, klizišta i zemljotresa građanima i donosiocima odluka sa ciljem povećanja svijesti o riziku od katastrofa na određenom lokalitetu. Sastoji se od tri modula od kojih je jedan dostupan građanima, a druga dva odgovarajućim lokalnim vlastima. Modul namijenjen javnosti koristi mape opasnosti i projektuje ih na javno dostupne Guglove mape, tako da ih je jednostavno koristiti. Povezan je i sa podacima o nivou padavina i vodostaja koji su javno dostupni od hidrometeoroloških zavoda i agencija za vode.

Predstavljena onlajn platforma za smanjenje rizika od poplava, klizišta i zemljotresa (FOTO)

Druga dva modula omogućavaju lokalnim vlastima da pregledaju informacije o ugroženim kategorijama stanovništva na prostornim mapama i preklapa ove podatke s podacima o opasnostima što olakšava bolju uključenost ranjivih kategorija za planiranje prevencije i reakcije. Omogućavaju i brzu analizu i izradu procjena prostornih rizika za lokalne vlasti kombinujući naučne podatke o opasnostima i podatke o korištenju zemljišta i osjetljivosti u skladu sa metodologijom EU Direktive o poplavama.

Vedran Ibrulj, koordinator projekta ispred UNDP-a, rekao je da je osnovni cilj DRAS-a da se ostvari komunikacija između stanovništva i opštinske administracije kako bi zajedno mogli donositi odluke i neke opasnosti unaprijed mogle smanjiti.

Predstavljena onlajn platforma za smanjenje rizika od poplava, klizišta i zemljotresa (FOTO)
Vedran Ibrulj

– Svrha DRAS-a je da podignemo svijest javnosti o opasnostima, odnosno o lokacijama na kojima ljudi žive, tako da znaju tačno da li su izloženi određenoj opasnosti i u kojoj mjeri. Druga glavna funkcija je da opštinski radnici mogu da vrše razne analize da vide koja su to područja ugrožena i da donose određene mjere. Nije nužno zabraniti gradnju na područjima ugroženim, ali je nužno postaviti uslove pod kojim se mora graditi na područjima koja su, recimo, izložena pojavi klizišta – rekao je između ostalog Ibrulj.

Zamjenik gradonačelnika Zvornika Bojan Ivanović zahvalio se UNDP-u na ovom i drugim projektima koje su u godinama iza nas realizovali u Zvorniku.

Predstavljena onlajn platforma za smanjenje rizika od poplava, klizišta i zemljotresa (FOTO)
Bojan Ivanović

– Jako je značajno što smo dobili ovako jednu platformu koja će omogućiti građanima i institucijama da uočimo koje su to kritične lokacije na cijelom gradskom području gdje bi bilo rizično investirati, jer bi u slučaju eventualnih nepogoda nastale velike štete. Ovaj sistem nam omogućuje da ovo predvidimo i da na te lokacije koje su kritične stanovništvo ne ulaže – istakao je Ivanović.

Načelnik Službe civilne zaštite Zvornik Rajko Jurošević rekao je da je ppatforma od izuzetnog značaja za rad kako Civilne zaštite, tako i ostalih službi za spašavanje, jer doprinosi u analizi rizika i prevenciji.

Predstavljena onlajn platforma za smanjenje rizika od poplava, klizišta i zemljotresa (FOTO)
Rajko Jurošević

Adresa internet stranice preko koje građani mogu pristupiti DRAS-u je http://www.dras.undp.ba.

DRAS je razvijen kroz projekat „Međusobno povezivanje u upravljanju rizicima od katastrofa“ (IDRM), koji finansira Agencija za razvojnu saradnju Italije, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).