Kada imate pravo na novi uređaj umjesto pokvarenog, detalji o vašim pravima

0
Kada imate pravo na novi uređaj umjesto pokvarenog, detalji o vašim pravima

Zbog čestih žalbi kupaca, kojim se električni uređaji pokvare ubrzo nakon što su ih kupili, ekipa portala InfoBijeljina istraživala je kakva su prava potrošača u takvim situacijama. Murisa Marić, izvršni direktor Udruženja za zaštitu potrošača “DON”, za portal infobijeljina pojasnila je sve nedoumice koje građani imaju u ovakvim slučajevima.

Kada imate pravo na novi uređaj umjesto pokvarenog, detalji o vašim pravima
Prema riječima Marićeve, garancija predstavlja voljno proširenje odgovornosti, odnosno izjavu kojom proizvođač/dobavljač/trgovac daje obećanje u vezi sa robom, i pravno je obavezujuća pod uslovima datim u izjavi, kao i oglašavanju u vezi sa tom robom.

Garancija može biti data ne samo na papiru, već i u elektronskom obliku, kao i kroz oglašavanje prodavca kojim on garantuje za određena svojstva robe. Na primer, prodavac TV aparata podijelio je flajere ili je objavio oglas u kojima stoji da prilikom kupovine daje garanciju od pet godina na ispravnost TV aparata”, pojašnjava Marićeva.

Na primjer, po njenim riječima, ako vam prilikom same kupovine trgovac takvu garanciju nije dao, flajer ili oglas u novinama će biti dovoljan dokaz postojanja garancije.

Kako kaže Marićeva, garancija nije isto što i garantni list. Pojašnjava da garantni list predstavlja dokaz o postojanju garancije, ali garancija može postojati i bez njega (na primer, ukoliko je trgovac obećanje o kvalitetu robe dao prilikom njenog oglašavanja).

Zakon o zaštiti potrošača garantuje određena prava u vezi sa robom koju ste kupili, odnosno prava po osnovu saobraznosti robe. Jedno od tih prava je i obaveza trgovca da vam u roku od dvije godine od preuzimanja robe garantuje da na njoj neće biti nedostatka saobraznosti”, rekla je Marićeva.

Ona ističe da garancija ne isključuje niti utiče na prava koja vi kao potrošač imate u vezi sa saobraznošću robe u ugovoru, već su to dvije odvojene vrste prava koja potrošač posjeduje.

Trgovac potrošačima može garancijom dati samo veća prava od onih koja Vam garantuje Zakon, nikako manja. Ova veća prava se mogu ogledati u dužem garantnom roku, lakšem načinu ostvarenja prava i slično”, kaže izvršna direktorica Udruženja za zaštitu potrošača “DON” Prijedor.

Obaveze

Ona dodaje da je potrošač prilikom podnošenja reklamacije dužan da u trgovini u kojoj je kupio električni uređaj zatraži knjigu reklamacija.

U tu knjigu dužan je da upiše sve nedostatke koje je uočio na uređaju, prezentuje kopiju računa, te se pozove na član 26. Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj. Taj član kaže: “(1) U slučaju nedostatka na proizvodu, trgovac je po zahtjevu i izboru potrošača dužan da: a) ukloni nedostatak na proizvodu o svom trošku; b) zamijeni proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom; v) vrati plaćeni iznos i nadoknadi stvarne, razumne troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili g) snizi cijenu proizvoda.

Vrlo je važno da potrošači znaju da u istom članu 26, stav (3) stoji ‘Ako potrošač naknadno otkrije skriveni nedostatak na proizvodu, obavezan je da zahtjev iz stava 1 ovog člana u pisanoj formi podnese trgovcu u roku od 60 dana od dana kada je skriveni nedostatak otkriven, a najkasnije u roku od dvije godine od dana preuzimanja proizvoda”, ističe Marićeva.

Možete tražiti novi uređaj

Prema njenim riječima, da bi se koristio svojim pravima, potrošač nije dužan da trgovcu dostavi originalnu ambalažu proizvoda, što često naši trgovci zahtijevaju. Rok za odgovor na pisani zahtjev u knjizi reklamacija je osam dana.

Savjet potrošačima je da u trgovini u kojoj je kupljen električni uređaj se upišu u knjigu reklamacija i opišu problem i po vlastitom izboru odaberu zamjenu, povrat novac ili opravku uređaja. Kao što smo i naveli prema članu 26. Zakona o zaštiti potrošača RS, potrošač ima pravo na zahtjevanje novog uređaja u roku od 24 mjeseca”, napominje Marićeva.

Dodaje da je praksa da kada se potrošač žali, trgovci uzimaju uređaj i šalju ga na servis bez odobrenja potrošača.

“Neki od uređaja se servisiraju i po nekoliko puta, a trgovci potrošačima ne nude druge opcije, te su potrošači u tom slučaju uskraćeni za svoja prava. Svakako da i potrošači treba da više znaju o svojim pravima, da se edukuju, ali i konsultuju sa udruženjima potrošača da bi na lakši način ostvarili svoja prava. Mnogo je primjera u kojima smo uspjeli uspješno zaštiti potrošače koji su ispravno postupili i koristili naše savjete prilikom reklamiranja proizvoda”, zaključuje Marićeva u izjavi za portal InfoBijeljina.