Održana sjednica Skupštine grada Zvornik, trajala dvadeset minuta bez diskusija odbornika

0
Održana sjednica Skupštine grada Zvornik, trajala dvadeset minuta bez diskusija odbornika

Danas je održana 31. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika, a ona bi mogla ući u historiju Zvornika jer je završena za manje od dvadeset minuta. Pored toga nijedan od prisutnih odbornika nije uzeo učešće u raspravi po bilo kojoj tački Dnevnog reda, što nije zapamćeno u vremenu kako je nastupio demokratski sistem.

sjednica31po redu

Na današnjoj sjednici Skupštine grada Zvornik su usvojeni godišnji programi rada i finansijski planovi za 2020. godinu javnih ustanova čije je osnivač grad Zvornik : Doma zdravlja, Rekreativno sportskog centra, Dječijeg vrtića „Naša radost“, Narodne biblioteke i muzejske zbirke, Centra za socijalni rad, Doma omladine, Doma za starija lica i Turističke organizacije.

Zamjenik gradonačelnika Bojan Ivanović istakao je da je, samim tim što su svi programi jednoglasno usvojeni, eviedentno da su dobri.

„Njihovi zahtjevi prema budžetu Grada nisu veliki i mi ćemo postupiti u skladu sa njima, a na javnim ustanovama je da realizuju svoj dio aktivnosti i obaveza kako bi što bolje funkcionisale i pružale usluge građanima.“

Odbornici su usvojili i Odluku o raspisivanju licitacije za prodaju nepokretnosti.

Zamjenik je pojasnio da se nepokretnosti nalaze u poslovnoj zoni „Inžinjering“ gdje su dva privredna subjekta iskazala potrebu za proširivanjem svojih djelatnosti.

„Zbog toga smo raspisali licitaciju, a početna cijena nepokretnosti utvrđena je Odlukom.“

Jedna od usvojenih odluka je i Odluka o prenosu prava svojine na nepokretnostima označenih kao kp.br. 776/37 i 776/12 KO Zvornik grad.

Prema Ivanovićevim riječima, prava svojine na pomenute nepokretnosti prenose se na Ministarstvo zdravlja Republike Srpske u svrhu kompletiranja parcele za izgradnju novog objekta Bolnice u Zvorniku.

„S obzirom da je veoma značajno da se proširi kapacitet naše Bolnice, odnosno izgradi novi blok, Grad Zvornik se obavezao da učestvuje u gradnji i sprovede određene aktivnosti. U tu svrhu do sada smo kupili jedan stambeni objekat sa četiri stana koja smo raselili, kao i zemljište u blizini Bolnice, a koje je potrebno za izgradnju novog bloka. Današnjom Odlukom prenijeli smo to na Vladu, odnosno Ministarstvo zdravlja. Mi očekujemo da će sa početkom nove građevinske sezone početi izgradnja novog bloka Bolnice.“

Danas je usvojen i Akcioni plan za unapređenje društvene povezanosti koji je izradila Radna grupa za izradu Strategije za borbu protiv incidenata počinjenih iz mržnje. Kako je navedeno, Grad Zvornik se opredijelio da pristupi izradi ovog plana kako bi dalje unaprijedio već postojeće pozitivne prakse i podržao aktere u zajednici koji godinama rade na promociji i zaštiti mira i suživota i koji pri tome aktivno sarađuju sa institucijama i organizacijama civilnog društva u drugim zajednicama u okruženju i šire. Ciljevi Plana su da se utvrdi sistemski pristup prevenciji svih negativnih pojava kad je riječ o suživotu u zajednici (incidenti motivisani mržnjom, govor mržnje, manifestacije netolerancije, nasilni ekstremizam itd), kao i redosljed postupaka Gradske uprave u slučaju pojave incidenata motivisanih mržnjom.

Usvojeni su i Izvještaj o uspjehu učenika u školskoj 2018/2019. godini i upisu učenika u osnovnim i srednjim školama za školsku 2019/2020. godinu, te odluke o kupovini nekretnina označenih kao kp.br. 5171/2 KO Zvornik i o prodaji zemljišta kp.br. 1339/1 KO Zvornik grad neposrednom pogodbom radi kompletiranja parcele.

(Zvornicki.ba)