Još petnaest dana traje Javni poziv federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica za stipendiju studentima

0
Komisija za stipendije Grada Zvornika objavila je konačne rang liste studenata za školsku 2020/21 godinu. Iz gradskog budžeta biće izdvojeno 200.000 KM za stipendiranje 217 studenata i to:
FOTO: Ilustracija

Dvadesetsedmog novembra ove godine Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavilo je Javni poziv za studente povratnike na području RS. U nastavku prenosimo tekst Javnog poziva ministarstva:

Još petnaest dana traje Javni poziv federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica za stipendiju studentima
FOTO: Ilustracija

I

Objavljuje se Javni oglas za dodjelu stipendija redovnim studentima-povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine na područje Republike Srpske, za akademsku 2019/2020. godinu.

II

Pravo na dodjelu stipendije imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uslove:
1. da su članovi povratničkih domaćinstava – povratnici iz Federacije BiH na područje Republike Srpske;
2. da imaju prijavljeno prebivalište u opštinama povratka na području Republike Srpske;
3. da studiraju na jednoj od priznatih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini;
4. da su redovni studenti ili redovni samofinansirajući studenti, prvi put upisani na neku od godina studija, I i II ciklusa po Bolonjskom ili dodiplomskog studija po starom sistemu obrazovanja;
5. da nisu stariji od 30 godina.

III

Iznos pojedinačne stipendije će biti 800,00 (osamtstotina) KM za studente I i II godine studija i 1.000,00 (jednahiljada) KM za studente III, IV i starijih godina studija.

IV

Isplata stipendije će se izvršiti na žiro-račune studenata.

V

Prijava na Javni oglas treba obavezno da sadrži slijedeće dokumente:

1. Čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni oglas, na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo;

2. Originalno uvjerenje/potvrda da su redovni studenti na priznatim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, ne starije od 30 dana;

3. Originalno uvjerenje o prebivalištu (CIPS), ne starije od 30 dana;

4. Uvjerenje/potvrdu o ostvarenom povratku sa naznakom godine povratka za nosioca domaćinstva u kojem student živi (izdato od nadležnog organa original ili ovjerena fotokopija);

5. Ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu, ne starija od 6 mjeseci;

6. Dokazi o visini prihoda članova zajedničkog domaćinstva:
a) Potvrda o visini plaće zaposlenih članova domaćinstva, i/ili
b) Ček od PIO/MIO o visini penzije/mirovine (porodična/obiteljska, starosna penzija/mirovina, invalidska penzija/mirovina) ako je član domaćinstva penzioner/umirovljenik), i/ili
c) Dokaz o nezaposlenosti članova domaćinstva: potvrda biroa za zapošljavanje, lične izjave o (ne)ostvarenim godišnjim prihodima ovjerene od strane općinske službe za ovjeru potpisa ili dokazi o školovanju za ostale nezaposlene članove domaćinstva.

VI

U slučaju prijavljivanja velikog broja kandidata za stipendiranje u ovoj akademskoj godini, prednost će imati studenti sa manjim prihodima po članu domaćinstva.

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom ‘’Prijava na Javni oglas za dodjelu studentskih stipendija’’ na adresu:

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo

(Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca, tačnu adresu i kontakt telefon)
Javni oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja (do 27.12.2019.g.).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, navedeno je u Javnom pozivu ministarstva.

(Zvornicki.ba)