Javne konsultacije u procesu pripreme „Projekta modernizacije vodnih usluga u BiH“

0
Javne konsultacije u procesu pripreme „Projekta modernizacije vodnih usluga u BiH“

U cilju poboljšanja stanja u sektoru vodosnabijedavanja i odvođenja otpadnih voda u BiH, u saradnji sa nadležnim organima vlasti, Svjetska banka radi na pripremama za pokretanje „Projekta modernizacije vodnih usluga u BiH“, kojim će se stvoriti podsticajni okvir ka postizanju veće operativne i finansijske održivosti, dobrih praksi upravljanja i kreditne sposobnosti pružalaca usluga vodovoda i kanalizacije.

Predloženi projekat direktno odgovara prioritetima utvrđenim u Okviru partnerstva sa zemljom (CPF) FG16-FG20 koje su zajednički usaglasili Svjetska banka i organi vlasti u BiH. Jedan od glavnih stubova Okvira partnerstva sa BiH ogleda se u pružanju boljih javnih usluga, što je često neefikasno i finansijski neodrživo. Ovim će se takođe doprinijeti otpornijem, sveobuhvatnijem i održivijem oporavku u BiH, kako je navedeno u dokumentu Svjetske banke o odgovoru na KOVID-19. Predviđeno je da se projekat nadovezuje na i nadopunjuje sa postojećim angažmanima i projektima drugih razvojnih partnera.

Opšti cilj projekta je poboljšanje održivosti i efikasnosti u pružanju usluga vodovoda i kanalizacije u BiH, a s tim i poboljšanje bezbjednosti vode i otpornosti na očekivani šok izazvan klimatskim promjenama.

Razvojni cilj projekta je pružanje podrške organima u Bosni i Hercegovini da:

  • ojačaju institucionalne kapacitete na entitetskom i lokalnom nivou za bolje pružanje usluga vodovoda i kanalizacije
  • povećaju efikasnost pružalaca usluga vodosnabdijevanja u uključenim jedinicama lokalne samouprave.

Projekt će se sprovoditi u oba entiteta, a sastoji se od tri glavne komponente koje odgovaraju reformskim odredbama definisanim u Zajedničkoj viziji za reformski sektor, koje su potrebne za unapređenje usluga vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama u BiH za period 2021.-2028. Realizacijom projekta biće podržani tekući procesi koje vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS za uspostavljanje jedinstvenog okvira određivanja tarifa i regulatorne funkcije. Projekat će ujedno inicirati i uključivanje, u vidu finansiranja i pružanja tehničke pomoći, drugih međunarodnih finansijskih institucija i bilateralnih partnera u cilju primjene strateške zajedničke vizije organa vlasti i donatora za reformu ovog sektora u BiH.

U cilju konsultovanja javnosti u procesu pripreme ovog značajnog projekta, na uvid i komentare se dostavljaju sledeći dokumenti koji se odnose na Republiku Srpsku: 5 dokumenata

Primjedbe na objavljen nacrt dokumenata možete dostaviti na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata do 04.01.2021. godine.