JAVNI POZIV – Podrška povratnicima za proljetnu sjetvu

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavilo je Javni poziv "Podrška povratnicima za proljetnu sjetvu". U nastavku pročitajte tekst Javnog poziva i preuzmite prijavni obrazac ukoliko ispunjavate navedene uslove za dobijanje podrške

0
JAVNI POZIV - Podrška povratnicima za proljetnu sjetvu

JAVNI POZIV za učeśće u Programu
„Podrška povratnicima za proljetnu sjetvu u 2021. godini za područje entiteta Republika Srpska“
I -PREDMET JAVNOG POZIVA
Prikupljanje Prijava za odabir korisnika Programa pomoći održivog povratka „Podrška povratnicima za proljetnu sjetvu u 2021. godini za područje entiteta Republika Srpska“ radi dodjele nepovratnih finansijskih sredstava za refundaciju nabavke sadnog materijala i repromaterijala za proljetnu sjetvu u 2021. godini.
II- PRAVO NA DODJELU SREDSTAVA
Pravo na dodjelu sredstava imaju:
a) manjinski povratnici (fizička lica) na prostoru entiteta Republika Srpska,

b) poljoprivredne zadruge čiji su članovi i osnivači manjinski povratnici na prostoru entiteta RS;

c) udruženja poljoprivrednika i druga udruženja čiji su članovi i osnivači manjinski povratnici na prostoru entiteta RS;
d) vjerske zajednice čiji su članovi manjinski povratnici na prostoru entiteta RS,
pod uslovom da se bave intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom i da su izvršili poljoprivrednu sjetvu u 2021. godini, na minimalnoj obradivoj površini od: – 1,5 ha zasijanih žitarica (kukuruz i sl), i/ili – 0,5 ha zasijanog krompira, i/ili – 0,25 ha zasijane povrtlarske kulture (kupus, luk, prasa, mrkva, lubenica, dinja i sl.), i/ili – 200 m2 plastenika.

Povratnici koji su osnivači i kooperanti u popljoprivrednim zadrugama ili udruženjima imaju pravo na dodjelu sredstava pod uslovima iz stava 1 ovog člana samo u slučaju da se matična poljoprivredna zadruga ili udruženje ne prijavi na predmetni javni poziv.

Dokazi za fizička lica:
a) Obrazac prijave na javni poziv
Podnosilac prijave obavezno dostavlja čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni poziv, na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi: Terezije 56. Sarajevo.
Podnosilac prijave popunjava rubrike Prijavnog obrasca, zaokružuje ponuđene opcije i odgovara za vjerodostojnost svih unesenih navedenih podataka. Samo ovako uneseni podaci će se koristiti prilikom vrednovanja prijave.

Prijavni obrazac obavezno potpisuje podnosilac prijave na javni poziv.
b) Fotokopija važeće lične karte podnosioca prijave na javni poziv. (Fotokopija LK treba biti obostrana);
c) Dokaz o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu, koji glasi na podnosioca prijave na javni poziv i koji je izdat u općini povratka u RS ili Posjedovni list ili ZK izvadak za parcele koje su predmet sjetve, kojima se dokazuje površina zasijanih parcela, te da je zasijano poljoprivredno zemljište na teritoriji entiteta Republika srpska. Posjedovni list ili ZK izvadak će biti važeći i u slučaju da su izdati na srodnike podnosioca prijave na javni
poziv i isti se može dostaviti u fotokopiji;

U slučaju da podnosilac prijave na javni poziv koristi zemljište za sjetvu u zakupu, kao dokaz dostavlja Posjedovni lista/ZK izvadak za predmetno zemljište i ugovor o zakupu i korištenju zemljišta za sjetvu. Ugovor o zakupu mora biti original ili ovjerena fotokopija.

U slučaju da podnosilac prijave na javni poziv koristi zemljište za sjetvu vlasnika koji živi u iseljeništvu, kao dokaz dostavlja Posjedovni lista/ZK izvadak za predmetno zemljište (ako je dostupno) i Ličnu Izjavu ovjerenu i potpisanu kod nadležnog organa (Notar, Općina) da koristi predmetno zemljište površine (navesti površinu predmetnog zemljišta) u mjestu (navesti adresu predmetnog zemljišta: naziv parcele, mjesto i općina), vlasnika (navesti ime i prezime vlasnika) koji je trenutno živi u iseljeništvu sa porodicom
u državi (navesti u kojoj državi živi) i navesti koje poljoprivredne kulture je zasijao na predmetnom zemljištu.

d) Finansijska dokumentacija
kojom se dokazuje trošak nabavljenog sadnog materijala (sjemena) i repromaterijala za proljetnu sjetvu 2021.godine. Finansijska dokumentacija koja se priznaje: faktura sa fiskalnim računom, fiskalni račun i veleprodajna faktura; (original ili ovjerena fotokopija)
e) Potvrda banke ili Ugovor o otvorenom transakcijskom računu sa bankom za podnosioca prijave na javni poziv;

f) Uvjerenje/ potvrda/Lična Izjava o ostvarenom povratku za podnosioca prijave na javni poziv. ( Ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja prijave na javni poziv). (Original ili ovjerena fotkopija).

Uvjerenje/ potvrda o ostvarenom povratku mora biti izdato od nadležnog organa za općinu/opštinu povratka.Uvjerenja/Potvrda se priznaju ako su izdata u jednoj od sljedećih institucija: Grad/Općina, Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije Vlade RS, ili
Lična Izjava o ostvarenom povratku će se prihvatatiti samo uz dokaz nadležnog organa općine povratka da ne izdaje potvrde o povratku.

U ličnoj Izjavi podnosilac prijave treba navesti godinu povratka, mjesto i općinu povratka, te podatke o članovima porodice koji su se vratili (Izjava i Uvjerenje općine da ne izdaje Potvrdu o povatku trebaju biti original ili ovjerene kopije).

Napomena: Aplikant koji ne bude imao izdatu LK na prostoru entiteta RS morat će kao dokaz pod f) dostaviti isključivo Uvjerenje/Potvrdu nadležnog organa o ostavrenom povratku . (Za ova lica neće važiti Lična izjava).

Dokazi za Poljoprivredne zadruge, udruženja i vjerske zajednice:
a) Obrazac prijave na javni poziv Podnosilac prijave obavezno dostavlja čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni poziv, na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi: Terezije 56. Sarajevo.

Podnosilac prijave popunjava rubrike Prijavnog obrasca, zaokružuje ponuđene opcije i odgovara za vjerodostojnost svih unesenih navedenih podataka. Samo ovako uneseni podaci će se koristiti prilikom vrednovanja prijave. Prijavni obrazac obavezno potpisuje podnosilac prijave na javni poziv i ovjerava svojim pečatom.

b) Akt o registraciji pravnog subjekta; (Original ili ovjerena fookopija)
c) Za poljoprivredne zadrude i udruženja spisak članova i osnivača poljoprivredne zadruge Spisak treba sadržavati imena i prezimena svih članova i osnivača poljoprivredne zadruge ili udruženja sa adresom stanovanja i općinom. Spisak treba biti u originalu ovjeren pečatom poljoprivredne zadruge ili udruženja i potpisan. Uz spisak podnosilac prijave dostavlja za svakog člana i osnivače fotokopije Ličnih karata.

d) Dokaz o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu, koji glasi na podnosioca prijave na javni poziv i koji je izdat u općini povratka u RS ili Posjedovni list ili ZK izvadak za parcele koje su predmet sjetve, kojima se dokazuje površina zasijanih parcela, te da je zasijano poljoprivredno zemljište na teritoriji entiteta Republika srpska. (Posjedovni list ili ZK izvadak će biti važeći i u slučaju da su izdati na srodnike podnosioca prijave na javni poziv i isti se može dostaviti u fotokopiji) U slučaju da podnosilac prijave na javni poziv koristi zemljište za sjetvu u zakupu, kao dokaz dostavlja Posjedovni lista/ZK izvadak za predmetno zemljište i ugovor o zakupu i korištenju zemljišta za sjetvu.

Ugovor o zakupu mora biti original ili ovjerena fotokopija. U slučaju da podnosilac prijave na javni poziv koristi zemljište za sjetvu vlasnika koji živi u iseljeništvu, kao dokaz dostavlja Posjedovni lista/ZK izvadak za predmetno zemljište (ako je dostupno) i ličnu Izjavu ovjerenu i potpisanu kod nadležnog organa (Notar, Općina) da koristi predmetno zemljište površine (navesti površinu predmetnog zemljišta) u mjestu (navesti adresu predmetnog zemljišta: naziv parcele, mjesto i općina), vlasnika (navesti ime i prezime vlasnika) koji je trenutno živi u iseljeništvu sa porodicom u državi (navesti u kojoj državi živi) i navesti koje poljoprivredne kulture je zasijao na predmetnom zemljištu.

(Original ili ovjerena fookopija)
e) Finansijska dokumentacija kojom se dokazuje trošak nabavljenog sadnog materijala (sjemena) i repromaterijala za proljetnu sjetvu 2021.godine. Finansijska dokumentacija se priznaje: faktura sa fiskalnim računom, fiskalni račun i veleprodajna faktura; (Original ili ovjerena fookopija)
f) Potvrda banke ili Ugovor o otvorenom transakcijskom računu sa bankom za podnosioca prijave na javni poziv.
g) Izjavu u kojoj podnosilac prijave treba dokazati ( opisno a po potrebi uz dokaze) da ima pravo na dodjelu sredstava u skladu sa članom 2. ovog Programa. (Treba dokazati vezu sa manjinskim povratkom). Izjava mora biti u originalu ovjerena kod nadležnog organa za ovjeru.

III- NAMJENA UTROŠKA SREDSTAVA
Nabavka sadnog materijala i repromaterijala za proljetnu sjetvu u 2021. godini.
Repromaterijal se priznaje: gnojivo, zaštitna sredstva, pogonsko gorivo (nafta) i sl.
IV- REALIZACIJA PROGRAMA
– objava Javnog poziva
– prikupljanje, evidencija i obrada prijava aplikacija na Javni poziv,
– provjera općih kriterija,
– po potrebi obilazak korisnika na terenu radi utvrđivanja činjeničnog stanja iz prijavnog obrasca
– formiranje dvije liste aplikacija: koje ispunjavaju opće uslove iz javnog poziva i koje ne ispunjavaju uslove iz javnog poziva,
– donošenje preliminarne Odluke o izboru potencijanih korisnika programa,
– obavještavanje korisnika o preliminarnoj Odluci o izboru potenciajnih korisnika programa,
– podnošenje prigovora na preliminarnu odluku,
– donošenje konačne Odluke potencijanih korisnika pomoći po programu,
– donošenje Odluke o izboru korisnika programa- odluka o sufinansiranju,
– donošenje Odluke o odobravanju sredstava za svakog korisnika pojedinačno,
– isplata sredstava korisniku.
V— IZNOS SREDSTAVA ZA DODJELU
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica će refundirati nabavku sadnog materijala i repromaterijala na osnovu relevantne finansijske dokumentacije naveden u prijavnom obrazcu, definisane u tački 2. ovog poziva.
Sredstva će se refundirati u iznosu od 50% priznatih troškova za jednog korisnika, a maksimalno po jednom korisniku bit će odobren iznos do:
– 2.000,00 KM za fizička lica,
– 10.000,00 KM za poljoprivredne zadruge i
– 5.000,00 KM za Vjerske zajednice i udruženja.
VI— NAČIN PRIJAVE
Dostavljanje prijave na Javni poziv zajedno sa pripadajućom dokumentacijom se vrši preporučeno poštom ili lično, u zapečaćenoj koverti, na adresu: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Ul. Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo, sa naznakom: Prijava na Javni poziv „Podrška povratnicima za proljetnu sjetvu u 2021.godini za područje entiteta RS” (Na poleđini koverte navesti tačan naziv podnosioca i adresu.)
Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na broj telefona033/205-543.
Krajnji rok za dostavu prijave je 31.maj.2021. godine.
Neodgovarajuće i neblagovremene prijave neće biti predmet daljeg razmatranja.
VII – NAČIN IZBORA KORISNIKA – Javni poziv se objavljuje u najmanje jednim dnevnim novinama- obavještenje i web stranici Ministarstva; – Odabir korisnika vrši Ministar na prijedlog Komisije putem javnog poziva; – Postupak razmatranja prijava vrši Komisija koju imenuje Ministar, u skladu sa ovim javnim pozivom i Programom “ Podrška povratnicima za proljetnu sjetvu u 2021. godini za područje entiteta Republika Srpska ” – Rang liste potencijalnih korisnika pomoći i lista podnosioca prijava koji ne ispunjavaju opće kriterije će biti sastavni dio Odluke o utvrđivanju rang liste potencijalnih korisnika pomoći, koja će se podonošenju, objaviti na oglasnoj ploči Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Terezije 56, Sarajevo, web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba i Obavještenje u dnevnom listu u kojem je
objavljen Javni poziv — Obavještenje o objavi Odluke.
MINISTAR
dr.sci. Edin Ramić
Broj: 03-32-3-30-1/21
Sarajevo,09.03.2021.godine

Prijavni obrazac možete preuzeti klikom OVDJE