U samo četiri dana u Sarajevu zakazano 90 dženaza i sahrana

Spisak koji donosimo ne sadrži imena isključivo osoba umrlih od Covida, već pokazuju ukupnu smrtnost u Sarajevu koja je u odnosu na mart 2020. godine više nego udvostručena. Neki su umrli od Covida, neki zbog Covida, treći iz nekog drugog razloga, ali smrtnost u Sarajevu u martu nikada, osim možda u ratu, nije bila veća.

0
U samo četiri dana u Sarajevu zakazano 90 dženaza i sahrana

I dok i dalje veliki broj Sarajlija negira postojanje “korone”, ili umanjuje opasnosti od pandemije, njihovi sugrađani umiru. Danima već više od dvadeset svaki dan. Što od “korone” što od drugih bolesti. Dženaze i sahrane po Barama, Vlakovu, manjim i većim sarajevskim padinskim grebljima, sve su češće a novine sve punije smrtovnica.

U martu prošle godine u Sarajevu je umrlo 335 osoba. Prosječno 11 osoba dnevno. U samo četiri dana marta, od 8. do 12, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine umrlo je najmanje 90 ljudi. Podaci do kojih smo došli sabirajući obavijest pokopnih društava (“Pokop”, “Bakije”, “Jedileri”) te uvidom u dnevne novine (“Oslobođenje” i “Avaz”) nisu potpuni, očekuje se da neke dženaze tek budu zakazane i objavljene.

Spisak koji donosimo ne sadrži imena isključivo onih umrlih od Covida, već pokazuju ukupnu smrtnost u Sarajevu koja je u odnosu na mart 2020. godine više nego udvostručena. Neki su umrli od Covida, neki zbog Covida, treći iz nekog drugog razloga, ali smrtnost u Sarajevu u martu nikada, osim možda u ratu, nije bila veća.

Zineta (Aziz) Ganović (68)
Hanifa (Avdo) Smailović (72)
Rifa (Azem) Crnčević rođ. Ledina (93)
Elvira (Tifan) Lončar rođ. Haskić (51)
Hava (Ibrahim) Mehmedović (66)
Hiba (Hamdija) Aganspahić rođ. Emirhafizović (81)
Nusret (Hašim) Jusupović (69)
Hasan (Avdo) Kunić (72)
Ramiz (Daut) Ahmespahić (69)
Amila (Muhamed) Maslić rođ. Beglerović (70)
Salih (Uzeir) Dizdar (68)
Safet (Haćim) Camić (62)
Rasema (Avdo) Hajrić rođ. Pljevljak (89)
Dževad (Ramo) Veljan (63)
Suzana (Vojislav) Đozo rođ. Milidrag (64)
Sulejmen (Ahmed) Kulić (81)
Alija (Bajro) Mešanović (63)
Enisa – Nina (Mahmut) Bašić rođ. Kapić (62)
Halil (Mujo) Podumljak (72)
Muhamed (Jusuf) Ćemalović (84)
Rabija (Numan) Hadžović rođ. Ugljanin (65)
Muhamed (Ramiz) Ahmetašević (86)
Medo (Mehmed) Mujezinović (63)
Arialda (Seđad) Dizdar (33)
Fuad (Fadil) Arnautović (73)
Adila (Omer) Kujović rođ. Isanović (95)
Aljo (Alija) Babić (88)
Hava (Husein) Cibra rođ. Karić (74)
Dika (Šaćir) Vladavić rođ. Imamović (89)
Meho (Mumin) Macić (76)
Amela (Hamza) Husković rođ. Sućeska (54)
Sadika (Sabit) Ruhotina rođ. Ljuca (65)
Manda Gluvačević, rođ. Mijić (87)
Ismet (Avdo) Prlja (88)
Sabiha Hukić, rođ. Huko (58)
Ismet (Hasan) Hromo (84)
Enes (Hamdija) Dautbegović (81)
Huso-Taco (Murat) Skenderagić (78)
Bahrija (Redžep) Bešić, rođ. Mujkić (56)
Hikmeta Stočanin, rođ. Husić (67)
Šefik (Edhem) Mazalović (74)
Mehmed (Muradif) Hodžić (78)
Ešref-Ešo (Munib) Đozić (75)
Hiba Hašimbegović, rođ. Hadžiatlagić (91)
Halid (Muradif) Pita (69)
Hilmo (Hasan) Dolovac (81)
Ramiza (Salko) Sulejmanović (86)
Senada Hodžić, rođ. Omerbegović (62)
Miralem (Himzo) Duharkić (63)
Halil (Husein) Jašarević (75)
Bajro (Hamid) Sejdić (84)
Kemal (Džemal) Korić (80)
Zejna (Asim) Lemeš, rođ. Pehadžić (85)
Begza Kutlovac, rođ. Šečić (88)
Aiša Vučinić, rođ. Šaćiragić (89)
Nedžad (Sulejman) Sidro (76)
Ibrahim (Šerif) Bezdrob (86)
Ševka-Fika (Hadži Ibro) Hamzagić, rođ. Kečo (74)
Miralem (Dževad) Lika (70)
Milica (Radojko) Kajević (83)
Rifa (Fejzo) Beganović (65)
Tahira Dobardžić, rođ. Baručija (85)
Edhem (Nezira) Kajgana (93)
Ante Šimleša (86)
Mustafa (Selim) Spahić (62)
Midhad (Šećo) Fazlić (83)
Izet (Šaban) Imamović (76)
Safeta-Beba Starogorac, rođ. Medunjanin (62)
Fehim (Ago) Selmanović (75)
Omer (Halil) Kurić (83)
Asim (Safet) Isanović (88)
Mustafa (Salih) Đelilović (66)
Mirsad (Omer) Tojaga (60)
Mujo (Halim) Delić (74)
Ahmet (Kasim) Šorlija (72)
Derviša (Salko) Kuloglija rođ. Bašović (82)
Rašid (Meho) Ruhotina (85)
Hasan (Šerif) Šatrović (78)
Ramiza (Rasim) Ahmetspahić rođ. Šojko (62)
Fehra (Muharem) Viteškić rođ. Nišić (84)
Amir (Fehro) Artuković (56)
Kemal Prevljak (81)
Midhad (Šećo) Fazlić (83)
Sejdalija (Mehmed) Subašić (72)
Nađa Mehmedbašić, rođ. Mušanović (82)
Petar (Vaso) Mićević (83)
Vahid (Salko) Hukara (63)
Janko (Gojko) Bosiljčić (67)
Nafija (Salko) Oruč, rođ. Emšo (83)
Safet (Agan) Proho (72)