Srebrenica: Geofizička ispitivanja terena iz vazduha

Drina Resources d.o.o. – Banja Luka, kompanija fokusirna na istraživanje i identifikaciju ležišta zlata, srebra, olova, i cinka na području opština Srebrenica i Bratunac obavještava građanje da je uspješno završila kampanju uzorkovanja potočnih sedimenata na istražnim prostorima Olovine, Čumavići i Čauš. Trenutno su u toku uzorkovanje zemljišta, geološko kartiranje terena i radiometrijska mjerenja stijenskog materijala.

Bezbjedenost i zdravlje na radu, kao i zaštita životne sredine su glavne smjernice naše poslovne politike. S tim u vezi, tokom maja i juna mjeseca, Drina Resources d.o.o. će izvesti ekološku studiju na gorepomenutim istražnim prostorima sa ciljem definisanja početnog stanja životne sredine. Ekološku studiju će obavljati JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske koji će sakupiti preko 50 uzoraka vazduha, zemljišta i vodotokova. Naredna ekološka studija planirana je za period nakon završetka kampanje istražnog bušenja. Rezultati svih ekoloških studija će biti javno dostupni, kako lokalnom stanovništvu tako i nadležnim institucijama RS.

Uporedo sa zemaljskim aktivnostima, Drina Resources d.o.o. će raditi i na geofizičkim ispitivanjima elektromagnetnih karakteristika terena iz vazduha. Ovaj projekat će biti izveden u saradnji sa danskom kompanijom SkyTEM Surveys ApS, a prilikom kojeg će za merenja biti korišćen helikopter u periodu od 20. aprila do 05. maja. Sa bezbjedne visine nadletaće se širi prostori: Slatine, Viogora, Čumavića, Olovina, Skenderovića, Močevića, Brežana, Brezovice, Zanika, Potočara, Sasa, Čauša i Milačevića. Kompanija SkyTEM Surveys ApS je priznata članica IAGASA – Međunarodnog udruženja za bezbjednost geofizičkih merenja iz vazduha.

Svi pomenuti radovi prethode kampanji istražnog bušenja koja je planirana za sredinu i kraj ljeta 2021. godine.

O svim daljim terenskim aktivnostima Drina Resources d.o.o. će nastaviti da blagovremeno obavještavamo stanovništvo Srebrenice i Bratunca, te se uneprijed zahvaljujemo gradjanima na kooperaciji i partnerstvu sa relevantnim organima lokalne samouprave.