Održana četvrta sjednica Skupštine grada Zvornik (VIDEO)

Ukupna budžetska sredstva, transferi, primici/prilivi za 2020. godinu izvršena su sa 26.970.992 KM navedeno je u Izvještaju o izvršenju budžeta Grada Zvornika u prošloj godini koji je usvojen na današnjoj sjednici gradske Skupštine.

0
Održana četvrta sjednica Skupštine grada Zvornik (VIDEO)

Usvojeni su i Izvještaj o radu gradonačelnika i Gradske uprave za period 1. januar – 31. decembar prošle godine, te Program rada gradonačelnika i Gradske uprave za ovu godinu. Izvještaj je prikaz obimnosti rada Gradske uprave i pokazatelj važnosti redovnog praćenja zakonske regulative i stalne komunikacije sa višim nivoima vlasti sa ciljem da se zadovolje potrebe građana Zvornika i obezbjedi životni standard u skladu sa potrebama. Kako je to sve izgledalo na posljednjoj sjednici Skupštine grada Zvornik kliknite na link u nastavku teksta.

https://www.facebook.com/gradzvornik056/videos/498327251613154

Posebna pažnja u protekloj godini posvećena je, između ostalog, i organizaciji rada u vanrednim okolnostima zbog pandemije virusa korona i saniranju njenih posledica. Takođe i realizaciji kapitalnih projekata kao što su rekonstrukcija mosta kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića, izgradnja novog bloka Bolnice, vodovodne i kanalizacione mreže u Tabancima, Pilici, Lokanju, Branjevu, obezbjeđivanju uslova za otvaranje novih radnih mjesta, unapređenju poslovne zone, privlačenju investitora.

U Programu rada gradonačelnika i Gradske uprave navodi se da će osnovni prioritet u 2021. godini biti unapređenje uslova života građana Zvornika u svim oblastima i očuvanje zdravlja zajednice. Radiće se na privlačenju novih investitora, dodatno će se podsticati samozapošljavanje, ali i realizovati aktivnosti za unapređenje postojeće infrastrukture. Poboljšanje vodovodne i kanalizacione infrastrukture u urbanom i ruralnim dijelovima grada, te uređenje korita rijeke Hoče, rekonstrukcija Doma zdravlja, završetak kanalizacione mreže i prečistača u mjesnoj zajednici Branjevo, izgradnja vodovoda Lokanj-Pilica, nadogradnja zgrade za potrebe okružnog suda, privrednog suda, pravobranilaštva i tužilaštva, izgradnja zgrade za smještaj 34 porodice u okviru Regionalnog stambenog programa i projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja, izgradnja novog bloka Bolnice kapitalni su projekti u ovoj godini. Nastaviće se aktivnosti na proširenju parking prostora na području grada, a poseban akcenat biće i na započinjanju procesa revitalizacije zaštićenog spomenika tvrđave „Stari Grad“.

Na prijedlog gradonačelnika razmatrano je stanje snabdijevanja električnom energijom na području grada Zvornika. Usvojeni su zaključci da se u roku od 100 dana formira zavisno elektrodistributivno preduzeće sa sjedištem u Zvorniku za regiju Birač, da se ispita pojedinačna odgovornost i saopšte imena odgovornih za učestale i dugotrajne nestanke električne energije u gradu Zvorniku, te da „Elektro Bijeljina“ hitno preduzme potrebne mjere i radnje kako bi se osiguralo redovno snabdijevanje električnom energijom u gradu Zvorniku i izbjegle štete koje trpi privreda i stanovništvo do formiranja zavisnog elektrodistributivnog preduzeća u Zvorniku. Zaključke je predložio gradonačelnik i biće upućeni premijeru Republike Srpske, predsjednici, članu Predsjedništva BiH, direktorima „Elektro privrede“ i „Elektro Bijeljine”.

U Strategiji integrisanog razvoja grada Zvornika za period 2018-2027. godina definisani su vizija, strateški fokusi i strateški ciljevi razvoja grada Zvornika. Danas je usvojen Plan implementacije ove Strategije za tekuću i dvije naredne godine kojim je predviđeno sprovođenje 59 projekta u oblasti ekonomskog razvoja, društvenog i oblasti razvoja infrastrukture i zaštite životne sredine. Ukupna vrijednost svih projekata za tri godine iznosi 81.978.100 KM.

Odbornici su usvojili i Plan kapitalnih investicija grada 2021-2023. godina koji je ažurirana verzija Plana kapitalnih investicija 2020-2022. godina. U skladu je sa Strategijom integrisanog razvoja grada i prijedlogom Plana njene implementacije za trogodišnji period, kao i Planom budžeta Grada Zvornik za 2021. godinu i finansijskim procjenama za naredne dvije godine. Plan sadrži kapitalne projekte koji su navedeni u pomenutim dokumentima, ali i druge kapitalne projekte za kojima se u međuvremenu ukazala potreba i prilika za realizaciju, te projekte koji su predloženi od strane javnosti.

Usvojen je i Izvještaj o stanju sudskih i drugih predmeta za 2020. godinu u kojima se kao jedna strana pojavljuje Gradska uprava Zvornik. Zamjenik pravobranioca Milan Radujko ocijenio je da je izvještaj povoljniji nego prethodni, a da se to ogleda u brojčanim paramentrima.

„Smatram da smo zajedničkim naporima sa zaposlenima u Gradskoj upravi zadovoljni ovim stanjem, kao i dosadašnjom saradnjom.“

Gradonačelnik je izrazio zahvalnost zamjeniku pravobranioca i njegovim saradnicima istakavši da je posebno ponosan što nisu nastajali novi sporovi.

Na sjednici je donesena i Odluka o određivanju radnog vremena trgovinskih i zanatsko-preduzetničkih radnji na području grada kojom je, između ostalog, propisano da radno vrijeme trgovinskih radnji nedeljom bude do 12:00 časova. Inicijativu da se radno vrijeme nedeljom ograniči u trgovinskim objektima pokrenuli su početkom marta gradonačelnik Zoran Stevanović i Klub odbornika SNSD-a.

„Mislim da smo ovim uradili dobro za zaposlene u trgovinskom sektoru, a da njihovi poslodavci i sugrađani neće trpiti neke posledice, jer se snabdijevanje može obaviti do 12:00 časova. Važno je da zaposleni u trgovinama imaju slobodno nedeljno popodne i provedu ga sa članovima svojih porodica – rekao je gradonačelnik Stevanović.

Komentarišući usvojene Izvještaje o radu sa finansijskim izvještajem javnih ustanova čiji je osnivač Grad Zvornik za 2020. godinu, gradonačelnik je napomenuo da nikada nije zadovoljan do kraja, te da uvijek zahtijeva da se radi više i bolje.

Održana četvrta sjednica Skupštine grada Zvornik (VIDEO)

„Dobro je što se podnose ovakvi izvještaji Skupštini, ali od direktora zahtijevam da i meni kažu šta su u prethodnom mjesecu uradili, šta nisu a trebali su, šta će uraditi u sledećem, da bi popravili situaciju u odnosu na prethodnu. Krajnje je vrijeme da se oni što nisu shvatili odgovorno obavljanje javnih poziva i funkcija uozbilje, a ako nisu u stanju da isprate potrebe naših sugrađana neka se sklone.“

Na sjednici je donesena i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o administrativnim taksama radi usklađivanja sa Zakonom o administrativnim taksama Republike Srpske. Najznačajnije promjene su u odredbama koje se tiču spisa i radnji za koje se neće plaćati taksa, a to su, pored onih koje se vode po službenoj dužnosti i zahtjevi, molbe, prijedlozi, prijave, potvrde, uvjerenja koja izdaju organi uprave, izvodi iz matičnih knjiga, izvodi iz matičnih knjiga koji se izdaju na više jezika, uvjerenja kojima se dokazuje porijeklo i vrijednost, količina, kakvoća ili zdravstvena ispravnost robe, podnesci po kojima stranka zahtjeva samo brže postupanje po ranije podnijetom zahtjevu.

Usvojen je i Program zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu za čiju je realizaciju budžetom predviđeno 1.018.000 KM.

Izvještaji o poslovanju sa finansijskim izvještajem AD „Vodovod i komunalije“i AD „Zvornik stan“, kao i Informacija o radu i finansijskom poslovanju JP „Regionalna deponija“ doo za prošlu godinu usvojeni su od strane odbornika.

Na današnjoj sjednici za sekretara skupštine imenovan je Zoran Đukanović koji je dosada bio vršilac dužnosti sekretara. Razriješeni su i Komisija za sprovođenje postupka za izbor direktora i članova upravnih odbora u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština grada Zvornik i v.d načelnika Odjeljenja za opštu upravu, te imenovana Komisija za sprovođenje postupka za izbor direktora i članova upravnih odbora u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština grada.

Usvojene su i odluke: o godišnjem finansijskom izvještaju Grada Zvornik za 2020. godinu, o objavljivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje pet članova Gradske izborne komisije, o utvrđivanju kriterijuma i raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova upravnih odbora u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština grada Zvornika, o imenovanju članova komisije za sprovođenje Javnog oglasa za izbor i imenovanje pet članova Gradske izborne komisije grada Zvornik, o ustupanju školskog objekta u Liješnju na privremeno korišćenje i upravljanje PEU „Korak“ i PU „Mladost“.

Takođe, odbornici su izglasali i odluke: o zamjeni zemljišta radi kompletiranja građevinske parcele sa Srpskom pravoslavnom opštinom Zvornik, o zamjeni zemljišta sa Momčilom Radović iz Jardana, o kupovini zemljišta označenog kao kp.br. 2912/2 KO Čelopek, o raspisivanju licitacije za dodjelu u zakup gradskog građevinskog zemljišta za postavljanje privremenih poslovnih objekata, te Informaciju o organizovanosti, opremljenosti i funkcionisanju civilne zaštite na području grada, kao i Informaciju o stanju maloljetničke delikvencije na području grada Zvornik za 2020. godinu.

Prihvaćen je i Izvještaj o izvršenju proizvodno finansijskog plana Šumske uprave „Zvornik“ za 2020. godinu.