Dječiji vrtić „Neven“ raspisao Javni poziv za prijem djece za radnu 2021/2022. godinu

Dječiji vrtić „Neven“ raspisao Javni poziv za prijem djece za radnu 2021/2022. godinu

Obavještavamo radnike privrednog društva „Alumina“ kao i treća lica koja su zainteresovana za korištenje usluga predškolskog obrazovanja i vaspitanja da je raspisan javni poziv za prijem djece u jasličke i vrtićke grupe – uzrasta od navršene 1 (jedne) godine života do polaska u školu, a najdalje do 7 navršenih godina, sve u skladu sa Pravilnikom o upisu, prijemu i kriterijumima za prijem djece u dječiji vrtić „Neven“ – „Alumina“ d.o.o. Zvornik.

Prijave za upis i prateću dokumentaciju neophodnu za upis djeteta, zainteresovani roditelji mogu preuzeti od administrativno-tehničkih referenata organizacionih jedinica kojima pripadaju ili u prostorijama službe sekretarijata – kancelarija protokola (u prizemlju upravne zgrade) u periodu od 07 do 15 časova svakog radnog dana.

Potrebna dokumentacija za prijavu djeteta u vrtić je:

– Prijava za upis (obrazac preuzeti od referenta ili sa protokola društva)

– Upitnik za roditelje (obrazac preuzeti od referenta ili sa protokola društva)

– Izvod iz matične knjige rođenih djeteta

– Dokaz da je dijete ispisano iz prethodnog vrtića (ako je pohađalo vrtić)

– Potvrda mjesta prebivališta roditelja

– Kopije ličnih karti roditelja/staratelja

– Dodatna medicinska dokumentacija djeteta (ako ima, a u vezi sa tačkom 14 prijave za upis djeteta)

– Kućna lista

Uz gore navedenu dokumentaciju, pripadnost nekoj od navedenih kategorija lica dokazuje se propisanom dokumentacijom izdatom od strane nadležnih službi/organa i to za:

– Djecu čiji su roditelji sa invaliditetom

– Djecu samohranih roditelja

– Djecu iz porodica sa troje ili više djece

– Djecu iz porodica kojima je utvrđen status korisnika prava na novčanu pomoć, dječiji dodatak i materinski dodatak

– Djecu pripadnike manjinskih etničkih zajednica

– Djecu iz porodice čiji je uži član porodice obolio od teškog oboljenja

– Zaposlenost roditelja.

Potrebnu dokumentaciju, a kako je prethodno navedeno, roditelji mogu dostaviti u prostorije vrtića od 1. do 30.6.2021. godine.

Informacije o primljenoj djeci roditelji će dobiti od administrativne službe vrtića – telefonskim putem, objavljivanjem Odluke o prijemu djece na Oglasnu tablu vrtića i društva, a najkasnije do 15. jula 2021. godine.

Rok za žalbe na Odluku o prijemu djece je 8 dana po isticanju odluke na oglasnoj tabli OJ Dječiji vrtić „Neven“ i oglasnoj tabli društva. Žalba na prijem dostavlja se putem protokola društva ovlaštenom licu. Dodatne informacije možete dobiti na broj 056/261-813.