„Alumina“ dobila pozitivno mišljenje nezavisnog revizora (VIDEO)

Finansijski direktor kompanije „Alumina“ iz Zvornika Vladimir Krstić kaže da je ovo privredno društvo dobilo pozitivno mišljenje revizora na finansijske izvještaje iz 2020. godine, što potvrđuje da su bilansi stanja, bilansi uspjeha, tabela promjena na kapitalu, novčani tokovi i napomene koje su pravljene u skladu sa međunarodnim račuvodstvenim standardima, istiniti i objektivni po svim materijalno značajnim stavkama. Pogledajte i video prilog sa youtube kanala Alumina Info o ovoj temi:

Krstić je naglasio da čisto mišljenje nezavisnog revizora doprinosi renomeu i povećanju kredibiliteta kompanije „Alumina“ u tekućem poslovanju i povećanju povjerenja u procese koje je rukovodstvo ovog kolektiva sprovodilo u 2020, i nastavilo da sprovodi u 2021. godini.

– To šalje jasnu poruku našim kupcima, dobavljačima, bankama, povjeriocima i zaposlenim da su finansijski izvještaji kompanije transparentni, da su objelodanjene sve transakcije i promjene u skladu sa zakonima i važećim međunarodnim računovodstvenim standardima, da su prezentovanja koja su rađena u napomenama, urađena u skladu sa pomenutim standardima, da su vrednovanja urađena u pravilnom vremenskom okviru i da ne postoje materijalno značajne greške koje bi dovele do kvalifikacije u finansijskim izvještajima – istakao je Krstić.

Ističući da je kompanija „Alumina“ po sedmi put zaredom dobila čisto mišljenje revizora, Krstić je rekao da je 2020. godinu kompanija „Alumina“ završila pozitivno.

 „Alumina“ dobila pozitivno mišljenje nezavisnog revizora

On je podsjetio da je 2020. bila godina u kojoj je poslovanje kompanije bilo ispod predviđenog plana zbog posljedica virusa korona.

– Ostvarena dobit u prošloj godini je viša od pet miliona KM, ali je realizacija bila 25 odsto manja od planirane. Prvi i drugi kvartal su bili daleko ispod plana zbog otežane prodaje, otežane logistike, a istovremeno su bili povećani troškovi logistike, tako da su bilansi bili opterećeni mnogo više nego što je planirano – naveo je Krstić.

Prema njegovi riječima, „Alumina“ je imala strategiju, plan i cilj da sve troškove, koji su van poslovnih, drži maksimalno pod kontrolom i da ih smanji na način da ne ugrozi funkcionalnost u procesima i cjelishodnost u poslovanju.

On je dodao da se u tom periodu nisu smanjivale plate i naknade zaposlenima, bez obzira što je obim posla bio smanjen, a realizacija bila daleko ispod plana, odnosno na godišnjem nivou obim posla bio je smanjen za 25 odsto, dok je to na nivou prvog polugodišta mnogo veći procenat.

– Kompanija je održala dinamiku nabavke osnovnih sirovina, održala dinamiku plata, naknada za rad, poreza i doprinosa, plaćanje prema bankama, odnosno namirivala je obaveze dospjele i priznate u rokovima dospjeća i u skladu sa dogovorom sa našim povjericima, bankama i dobavljačima i napravila uslove da u 2021. godini bude u situaciji da ima bilanse bez tekućih dospjelih obaveza po bilo kom osnovu – naglasio je Krstić.

Krstić je rekao da je drugo polugodište 2020. godine obilježila činjenica da se vratila dinamika u prodaji, dok naplata, iako se očekivalo, nije imala veće zastoje, jer su i kupci imali usporene cikluse, odnosno usporene procese u prodaji i naplati njihovih potraživanja.

 „Alumina“ dobila pozitivno mišljenje nezavisnog revizora
FOTO: Vladimir Krstić

– Nismo imali ispravke vrijednosti potraživanja, odnosno nismo imali potraživanja koja nismo uspjeli da naplatimo od naših komitenata, što znači da su naše službe prodaja i marketing radile na nivou na kome je očekivano od ‘Alumine’ u ovoj situaciji, odnosno u krizi koja je bila u 2020. godini, na koju objektivno nismo mogli da utičemo, niti smo mogli za nju da se spremimo – rekao je Krstić.

Finansijski direktor „Alumine“ rekao je da to znači da je prethodna godina bila pozitivna, a mišljenje revizora je čisto, tako da se u 2021. godinu ide ciljano da se nastavi poslovanje i organizacija poslovanja prema planu, s tim što se u budućem periodu kompanija sprema za digitalizaciju većine procesa u svom poslovanju, da smanji mogućnost eventualnih grešaka i manuelnih radnji u bilo kom podprocesu, kako bi svi ti procesi bili jeftiniji i efektniji.

Menadžment "Alumine" se oglasio nakon odluke Suda u Zvorniku

(Izvor: AluminaInfo)