Carina u krugu Alumine, jedinstven primjer na ovim prostorima (FOTO)

Kako bi se kompanijama koje se bave izvozom iz BiH olakšala poslovna aktivnost, Uprava za indirektno oporezivanje je prije deset godina uvela pojednostavljenu carinsku proceduru lokalnog(kućnog) izvoznog carinjenja. Kompletan carinski postupak praktično završava se u krugu preduzeća, tako da više nema obaveze da se kamioni natovareni sa robom šalju u carinsku ispostavu, već oni direktno, iz kruga preduzeća, idu na granični prelaz van BiH, pri čemu je ovlašćenim izvoznicima omogućeno da porijelo robe dokazuju izjavom na računu umjesto potvrdom – Eur 1.
Carina u krugu Alumine, jedinstven primjer na ovim prostorima (FOTO)
Među privrednim subjektima koji su među prvima dobili ovo olakšanje, nalazi se i kompanija „Alumina“. Direktor sektora Logistika Stevo Savić kaže da je „Alumina“ već u decembru 2009. dobila odobrenje za lokalno carinjenje, da bi od januara 2010. godine „kućno“ carinjenje u potpunosti zaživjelo.
-Zahvaljujući lokalnom carinjenju, imamo pojednostavljen postupak izvoznog carinjenja, uz značajne uštede finansijskih sredstava, jer se u ovakvim prilikama izbjegavaju troškovi špedicije i terminala, a istovremeno se ubrzava postupak izvoznog carinjenja – ističe Savić.
Pored odobrenja za lokalno izvozno carinjenje, Savić navodi da je „Alumina“ nosilac odobrenja za status ovlašćenog izvoznika, te odobrenja za pojednostavljeni carinski postupak uvoza po fakturi i nosilac odobrenja za unutrašnju obradu.
Carina u krugu Alumine, jedinstven primjer na ovim prostorima (FOTO)
-Sva ova odobrenja našoj kompaniji u značajnoj mjeri olakšavaju postupak uvoza, odnosno izvoza njenih roba – naglašava Savić, napominjući olakšanja koje „Alumina“ ima pri uvozu ključnih sirovina potrebnih za proces proizvodnje, prije svega boksita, lužine, kvarcnog pijeska i kalijum hlorida.
Direktor sektora Logistika podsjeća da je služba Špedicije značajan nosilac ovog posla. Samo u prošloj godini realizovano je više od 12.500 izvoznih carinskih deklaracija u drumskom prevozu.
-Špedicija kompanije „Alumina“, pored usluga našem privrednom društvu, isto tako pruža usluge i jednom broju „trećih lica“. Za druge privredne subjekte godišnje se uradi oko 1.500 uvoza, odnosno izvoza, tako da se i po tom osnovu ostvaruju značajni prihodi – kazuje Savić, navodeći finansijski efekat od preko 140.000 KM u 2018. godini koji je špedicija „Alumina“ ostvarila pružajući svoje usluge poslovnim komitentima.
Uprava za indirektno oporezivanje je svojevremeno imenovala Paju Petkovića i Biljanu Zagorac iz Službe prodaje za ovlašćene izvoznike ispred privrednog društva „Alumina“, koji svojim potpisom potvđuju izjavu o porijeklu robe. Prethodno su, kako kažu, morali da prođu dodatnu obuku, steknu potrebno znanje i polože ispit pred komisijom UIO kako bi dobili sertifikate iz oblasti carinskih propisa, prije svega kad je riječ o problematici ovlašćenog izvoznika.
Oko 80 odsto od potrebne dokumentacije ovdje se završava. Mi radimo sve papire do špedicije, koja nastavlja potrebne radnje za carinu – priča menadžer prodaje Biljana Zagorac, dodajući da dnevno u prosjeku imaju između 50 i 60 kamiona na „kućnom“ carinjenju.
U Službi prodaje iznose pozitivna iskustva skoro decenijskog postupka lokalnog izvoznog carinjenja.
-Unaprijedili smo sistem carinjenja, jer je i nama i prevoznicima olakšan kompletan carinski postupak. Sada se sve završava za četrdesetak minuta, a ranije je čekanje trajalo dva do tri sata. Napravili smo terminal, što uz druge efekte carinjena u krugu preduzeća, omogućava nam da uštedimo značajna sredstva – navode Biljana Zagorac i Pajo Petković, dodajući da se oko 1.000 kamiona mjesečno ocarini u krugu preduzeća.
Status ovlašćenog izvoznika koji „Alumima“ ima skoro deset godina može se posmatrati i kao svojevrsna nagrada koju dodijeljuje Uprava za indirektno oporezivanje poštenim firmama, jer je bilo kakav carinski prekršaj iz prošlosti eliminatorni faktor.
Naši sagovornici navode da imaju stroge kontrole od strane Uprave za indirektno oporezivanje, čiji inspektori prate da li radimo po odobrenim procedurama.
U Služni prodaje takođe ističu pozitivne efekte novog sistema transporta teretnog saobraćaja kroz fabrički krug, koji je zaživio u ovoj kompaniji, nakon izgradnje nove portirnice i izmještanja kretanja teretnih vozila sa glavne kapije.
„Zaživljavanjem novog sistema dolaska kamiona na utovarna mjesta, odnosno sistema „redomata“, uveden je red na utovarnim mjestima, jer svi učesnici u ovim poslovima, putem računara, imaju mogućnost da prate tok kretanja kamiona od momenta ulaska na terminal, prijave, pozivanja na utovar, do vaganja, utovara i obrade podataka u Prodaji i Špediciji“, kažu naši sagovornici.
Dok čekaju na utovar, vozači ne skrivaju zadovoljstvo efikasnošću carinskog postupka.
-Praktično, dok mi doručkujemo, ljubazno osoblje završi nam svu potrebnu dokumentaciju – čujemo od vozača, kojima je omogućen prijatan boravak u jednoj od prostorija nove portirnice za teretni saobraćaj.
(alumina doo, promotivni tekst)

Podijelite nas :