Friday, May 29#OSTANIKUĆI I © ZVORNIČKI.BA

Na sjednici Skupštine grada Zvornika usvojeni finansijski izvještaji javnih ustanova, veća kontrola za one koji drže životnje u gradskim i prigradskim naseljima


Prati novosti i na fejsbuku!

Danas je održana 24. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika na kojoj su odbornici jednoglasno usvojili Informaciju o sudskim sporovima u kojima je Gradska uprava tužena ili tužilac u 2018. godini.

Na sjednici Skupštine grada Zvornika usvojeni finansijski izvještaji javnih ustanova, veća kontrola za one koji drže životnje u gradskim i prigradskim naseljima

Sjednici je prisustvovao Milan Radujko, zamjenik pravobranioca Republike Srpske, sjedište u Bijeljini, koji je istakao zadovoljstvo funkcionisanjem Gradske uprave u toku izvještajnog perioda.

– Mišljenja smo da budžet Grada Zvornika nije ni na koji način opterećen sudskim i drugim predmetima. Uglavnom se radi o tome da Grad više potražuje nego što se potražuje od Grada Zvornika – rekao je Radujko.

Odbornici su bili jednoglasni i kada je riječ o izvještajima o radu sa finansijskim izvještajima javnih ustanova čiji je osnivač Grad Zvornik za 2018. godinu : JZU „Dom zdravlja“, JU RSC „Zvornik“, JPVOU Dječiji vrtić „Naša radost“, JU „Narodna biblioteka i muzejska zbirka“, JU „Centar za socijalni rad“, JU „Dom za starija lica“, JU Turistička organizacija grada Zvornika i JU „Dom omladine“.

Na sjednici Skupštine grada Zvornika usvojeni finansijski izvještaji javnih ustanova, veća kontrola za one koji drže životnje u gradskim i prigradskim naseljima
Većina direktora prisutna na današnjoj sjednici

Zamjenik gradonačelnika Zvornika Bojan Ivanović istakao je da je od osam ustanova čiji je osnivač Grad sedam poslovalo pozitivno, dok je Dom omladine iskazao gubitak.

– Samo je Dom omladine poslovao negativno i mi smo već preduzeli neke aktivnosti kako bi pomogli da se u toku 2019. godine takva situacija ne ponovi. Jedna od aktivnosti koju namjeravamo da realizujemo je nabavka projektora sa ciljem da se prihod Doma omladine poveća – najavio je Ivanović.

Na sjednici je jednoglasno usvojena Odluka o zaštiti i držanju domaćih životinja na području grada Zvornika kojom se regulišu zaštita životinja, njihova osnovna prava i dobrobit i poštovanje njihovog života, te utvrđuju uslovi za njihovo držanje na području grada Zvornika, odnosno zoohigijena kao komunalna djelatnost od posebnog javnog interesa. Najavljene su veće kontrole kako bi se u gradskim i prigradskim naseljima držanje sitne stoke dovelo na razumnu mjeru.

Na sjednici Skupštine grada Zvornika usvojeni finansijski izvještaji javnih ustanova, veća kontrola za one koji drže životnje u gradskim i prigradskim naseljima
Zamjenik gradonačelnika Zvornika Bojan Ivanović

Odbornici su jednoglasno donijeli i Odluku o ustupanju vodovodnih i kanalizacionih sistema na privremeno korišćenje i upravljanje AD “Vodovod i komunalije“ Zvornik. Radi se o vodovodnim sistema „Zvornik-sjever“ faza I, „Zvornik-sjever“ faza II i „Tršić“, crpnoj stanici za naselje Kočanji, kanalizaciji „Ekonomija“, „Ulice“, „Tabanci“ i „Branjevo“. U Odluci je navedeno da je AD „Vodovod i komunalije“ javno preduzeće koje je u većinskom vlasništvu Grada Zvornika, da upravlja postojećim gradskim vodovom za šta je i materijalno i kadrovski osposobljeno, te da je cjelishodno da mu se predaju na upravljanje i novoizgrađeni vodovodni i kanalizacioni sistemi.

Na današnjoj sjednici jednoglasno su usvojene i odluke o ustupanju poslovnog prostora na privremeno korišćenje i upravljanje JU Dječiji vrtić „Naša radost“ Zvornik i o ustupanju poslovnog objekta na privremeno korišćenje i upravljanje JU „Centar za socijalni rad“ Zvornik

Usvojeni su i izvještaji o poslovanju u prošloj godini AD „Vodovod i komunalije“ i AD „Zvornik stan“, kao i Izvještaj o izvršenju proizvodno finansijskog plana Šumske uprave Zvornik za period 01.01.2018.- 31.12.2018. i 01.01.2017. – 31.12.2017. godine.

Na sjednici Skupštine grada Zvornika usvojeni finansijski izvještaji javnih ustanova, veća kontrola za one koji drže životnje u gradskim i prigradskim naseljima
Darko Strefanović najmlađi načelnik odjeljenja u gradskoj upravi Zvornika

Informacija o organizovanosti, opremljenosti i funkcionisanju civilne zaštite na području grada Zvornika, kao i odluke: o izmjenama Odluke o predaji na upravljanje pravoslavnog groblja u Čelopeku, o prodaji neposrednom pogodbom građevinskog zemljišta označenog kao kp.br.7947/2 ko Skočić, o kupovini gradskog građevinskog zemljišta označenog kao kp.br. 652/2 ko Zvornik-grad, te o objavljivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Gradske izborne komisije grada Zvornika i o imenovanju članova Komisije za sprovođenje Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Gradske izborne komisije grada Zvornika takođe su jednoglasno usvojeni.

Podijelite nas :

loading...