s

Ako planirate kupiti nekretninu dužni ste da izmirite prihode prema državi, osim ako ne spadate u kategoriju stanovništva koja je zakonski oslobođena od plaćanja poreza u BiH.

Prema Zakonu o porezu na nepokretnosti RS, kupci nekretnina plaćaju porez na imovinu po stopi od 0,20 odsto godišnje od procijenjene vrijednosti nekretnine, a u Brčko distriktu po stopi od 0,10 do 0,20 odsto.

S druge strane, prodavci i poklonodavci nekretnina u RS dužni su plaćati kapitalnu dobit na razliku nabavne i prodajne cijene nekretnine, a pri tome porez na kapitalnu dobit iznosi 10 odsto.

S druge strane, plaćanje poreza u Federaciji BiH je regulisano zakonima o porezu na promet nekretnina koji su doneseni na nivou entiteta, ali i svakog kantona ponaosob.

U skladu s ovim zakonima, prodavci nekretnina u svim kantonima FBiH, osim u Kantonu Sarajevo, plaćaju porez pet odsto od procijenjene vrijednosti nekretnine. U Kantonu Sarajevo ovaj porez plaćaju kupci nekretnina.

Kako biste lakše shvatili koje su vaše poreske obaveze važno je razumjeti šta zakoni o porezu na nekretnine u BiH tretiraju kao nekretnine ili nepokretnosti. Tu se ubrajaju stanovi, kuće, stanovi u kući, garaže, poslovni prostori, ugostiteljski objekti, poljoprivredni objekti, turistički objekti, kao i objekti ili nekretnine u izgradnji. Kada je riječ o zemljištu, zakoni propisuju plaćanje poreza na građevinska zemljišta, poljoprivredna zemljišta, šume i ostala zemljišta.

Inače, pored plaćanja poreza na promet nepokretnosti, u FBiH je propisano i plaćanje poreza na imovinu, nasljedstvo i poklon u slučaju da dobijate nekretninu kao nasljedstvo ili na poklon.

Koje su zakonske olakšice?

Nakon što ste se uputili u poreske obaveze, bilo da kupujete ili prodajete nekretninu, provjerite koje poreske olakšice su propisane zakonima, te da li ih možete ostvariti. Jedna od prvih olakšica, bez obzira na to kojoj kategoriji stanovništva pripadate, je oslobađanje od plaćanja PDV-a ili poreza na dodatu vrijednost.

Kada je riječ o Republici Srpskoj, Zakon o porezu na nekretnine RS nije propisao posebne kategorije stanovništva koje su oslobođene plaćanja poreza, ali u njemu se navodi koji poreski obveznici imaju pravo na umanjenje poreske osnovice, prethodno navedenih 0,20 odsto od procijenjene vrijednosti nekretnine.

S tim u vezi, vlasnik nekretnine u Srpskoj ima pravo na umanjenje poreske osnovice za vrijednost do 50 kvadratnih metara nekretnine, te po 10 kvadrata za svakog člana njihovog domaćinstva. Pravo na umanjenje može ostvariti samo vlasnik nekretnine i samo za jednu nekretninu.

U Brčko distriktu je propisana poreska olakšica na način da je kupcima prve stambene nekretnine omogućen povrat poreza na iznos plaćene kamate stambenog kredita.

Kada je u pitanju FBiH, ako kupujete stan u starogradnji ili kući u kojoj je živio prethodni vlasnik, oslobođeni ste plaćanja PDV-a. No, ako kupujete stan u novogradnji i postajete prvi vlasnik te nekretnine ili gradite kuću čiji ste prvi vlasnik, dužni ste platiti PDV.

Prema kantonalnim zakonima u FBiH, od plaćanja poreza su najčešće oslobođeni kupci koji postaju prvi vlasnici u novoizgrađenim stambenim objektima, pod uslovom da je vlasnik ili investitor objekta platio PDV. Ova poreska olakšica nije propisana u Hercegovačko-neretvanskom, Zapadnohercegovačkom i Posavskom kantonu.

Plaćanja poreza na nepokretnosti oslobođeni su i kupci nekretnina u Federaciji BiH do 38 godina, koji prvi put rješavaju stambeno pitanje. Međutim, ova poreska olakšica propisana je samo za one građane koji kupuju stan do 75 metara kvadratnih u kojem će živjeti s porodicom. Pri tome su oslobođeni poreza za ukupno 50 kvadrata stana, ali su dužni platiti porez za ostalih 25 kvadrata.

Na području BiH plaćanja poreza na nepokretnosti oslobođeni su država BiH, entiteti, kantoni, gradovi, opštine, upravne organizacije i javne ustanove, vjerske zajednice, humanitarne organizacije.

Kako ostvariti poresku olakšicu?

Pravo na oslobađanje od plaćanja poreza u Republici Srpskoj i Brčko distriktu se stiče podnošenjem zahtjeva za oslobađanje i prijave za upis u Fiskalni registar nepokretnosti (obrazac PFRN) u nadležnoj poreskoj upravi.

Da biste ostvarili pravo na oslobađanje od poreza ili određenu poresku olakšicu u FBiH, potrebno je da nadležnoj opštinskoj ili kantonalnoj poreskoj upravi dostavite dokumentaciju koja se veže za nekretninu. To su ugovor o kupoprodaji stana, zemljišnoknjižni izvod, uvjerenje o državljanstvu za kupca, izvod iz matične knjige rođenih za kupca, izvod iz knjige vjenčanih za kupca, izvod iz matične knjige rođenih za maloljetnu djecu i ovjerena izjava kupca o zajedničkom domaćinstvu.

Još neki dokumenti vam mogu biti potrebni, u zavisnosti od vrste poreske olakšice koju ostvarujete, poput ovjerene izjave da kupac i njegov bračni drug prvi put rješavaju stambeno pitanje, rješenje o priznatom statusu člana porodice poginulog borca, uvjerenje o statusu ratnog vojnog invalida te uvjerenje o statusu borca i vremenu službe u Oružanim snagama RBiH.

Rok plaćanja poreza

Porez na nekretnine u RS plaća se u dvije rate, i to prva do 30. juna, a druga do 30. septembra.

S druge strane, kupci i prodavci nekretnina u FBiH porez su dužni platiti u roku od 15 dana od dana prepisa vlasništva.

U Brčko distriktu je takođe omogućeno plaćanje u dvije rate, i to prva od 31. marta do 30. juna i druga u periodu od 1. jula do 31. decembra tekuće godine.

(Nezavisne.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *