Na današnjoj sjednici odbornici su usvojili Izvještaj o radu gradonačelnika i Gradske uprave za prošlu godinu. Između ostalog navedeno je da je nastavljen trend realizacije planiranih projekata, uprkos finansijskim ograničenjima, te uspješno rješavanje zadataka. U trošenju budžetskih sredstava postupalo se u skladu sa zakonom, poštujući predviđene planove i programe.

U avgustu 2021. godine Grad je dobio BFC – sertifikat povoljnog poslovnog okruženja čime je svrstan u porodicu lokalnih samouprava koje aktivno rade na privlačenju investitora i promociji poslovnih potencijala. U fokusu su bili i unapređenje infrastrukture na lokalnom nivou, obezbjeđivanje kvalitetnih saobraćajnica i mostova i poboljšanje poslovnog okruženja.

Danas je prihvaćen i Program rada gradonačelnika i Gradske uprave za tekuću godinu. Ključni prioriteti su unapređenje života građana u svim aspektima. U ovoj godini biće nastavljena realizacija Strategije integrisanog razvoja grada Zvornika za period 2018-2027. godina na osnovu Plana implementacije. Posebna pažnja biće posvećena privlačenju novih investitora i podsticanju zapošljavanja, a takođe i poboljšanju infrastrukure. Nastaviće se sa unapređivanjem vodovoda i kanalizacije u ruralnim dijelovima Zvornika kroz projekte izgradnje kanalizacije i prečistača na Branjevu, vodovoda u Lokanju, Pilici i Križevićima, prečistača u Tabancima. U ovoj godini trebalo bi da započne i realizacija izgradnje objekta za smještaj pravosudnih ustanova, a nastavlja se i izgradnja novog bloka Bolnice. Između ostalog nastaviće se aktivnosti na uspostavljanju parking servisa u gradu.

Odbornici su usvojili i Izvještaj o stanju sudskih i drugih predmeta u prošloj godini u kojima se kao jedna strana pojavljuje Grad Zvornik.

Doneli su i Odluku o dodjeli nagrada i priznanja grada Zvornika za 2022. godinu. Povelja grada biće uručena ministru Alenu Šeraniću, Zlatna medalja ”Stanko Nikolić” dr Peri Pajkanoviću, Srebrna medalja ”Stanko Nikolić” Jovanki Sandić, Jovani Kovačević i Dragi Gajiću, a Bronzana medalja ”Stanko Nikolić” Čedi Ostojiću, Muji Tuliću i Milanki Cvjetinović. Zahvalnica će biti dodijeljene Snježani Kovač, Staki Petrović, te Planinarsko ekološkom udruženju „Korak“ i Planinarskom društvu „Mladost“.

Ministar Alen Šeranić dobitnik Povelje grada Zvornik, danas održana redovna sjednica Skupštine
Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović je komentarišući Odluku o dodjeli nagrada i priznanja istakao da pažnju treba usmjeriti i na one ljude koji ne žive od javnog rada, ali je sva njihova aktivnost u slobodno vrijeme usmjerena na dobrobit ove sredine.

„Tu prije svega mislim na dobrovoljne davaoce krvi i na oba planinarska udruženja koja su prva dva koja žele da se fuzionišu. Pokazali su nam da se ne treba dijeliti po svaku cijenu. Bio sam njihov gost u nedelju u Liješnju gdje smo im dali na korištenje školski objekat. Treba vidjeti šta su oni vlastitim radom do sada uradili na saniranju i njegovom pretvaranju u planinarski dom, kao i na uređenju staze koja ide od gradske kapije prema Đurđevgradu. Smatram da se tim i takvim ljudima treba poklanjati veća pažnja. Lijepo se druže, zdravo žive, svakog vikenda imaju pješačke pohode i mislim da svi treba da postanemo njihovi članovi i poštovaoci.“

On je dodao da je Šeranić bio na usluzi našem gradu u prethodnim godinama koje su bile teške zbog pandemije, borio se za sve ljude na ovim prostorima i zajedno sa Vladom Republike Srpske izborio da značajna sredstva budu usmjerena za rekonstrukciju i dogradnju Bolnice.

Odbornici su usvojili i Odluku o izmjeni Odluke o prihvatanju kreditnog zaduženja koja je donesena u decembru 2017. godine. Većina projekata koji se finansiraju ovim sredstvima je realizovana, dok izgradnja poslovnog prostora za potrebe pravosudnih institucija nije. S obzirom da za te potrebe sredstva obezbjeđuje Vlada Republike Srpske, planiranih 612.100 KM iz kreditnog zaduženja biće usmjerena za obezbjeđivanje prostora za potrebe Dječijeg vrtića „Naša radost“.

Donesena je i Odluka o osnivanju Foruma za bezbjednost grada Zvornika radi zajedničkog preventivnog djelovanja predstavnika lokalne samouprave, institucija, ustanova, nevladinih organizacija i građana u cilju unapređenja nivoa bezbjednosti. Imenovano je 15 članova Foruma, a na čelu je gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović. Gradonačelnik je ocijenio da je dobro da postoji ovakvo tijelo u čijem su sastavu najodgovonriji ljudi i da treba povremeno zasijedati i razmjenjivati određene informacije.

„Treba da činimo sve da što više mladih ljudi budu u nekim normalnim tokovima življenja i da svi govorimo jednim jezikom poštovanja, tolerancije, uvažavanja.“

Usvojena je i Odluka o pokretanju inicijative za teritorijalnu promjenu područja grada Zvornika. Naime, mještani naseljenog mjesta Završje dostavili su zahtjev Skupštini grada Zvornika za pripajanje opštini Lopare. Ovo mjesto prije 1992. godine bilo je u sastavu zvorničke opštine, i taj status ima i danas, ali je fizički odvojeno nakon uspostavljanja međuentitetske linije i formiranja nove opštine u Federaciji BiH Sapne, te je ostalo između Sapne i Lopara.

Kreiranje ideja i prijedloga iz oblasti privrede, društvenih djelatnosti i predlaganje mjera za unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja razlog je što je danas usvojena Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Privrednog savjeta grada Zvornika.

Odbornici su prihvatili i Odluku o izmjeni Odluke o pristupanju izmjeni dijela Regulacionog plana užeg urbanog područja grada Zvornika. Cilj je da se iznađu kvalitetna rješenja za korištenje površina kojima upravlja Grad, imajući u vidu potrebu za usaglašavanjem postojećeg Regulacionog plana sa planiranim i usvojenim rješenjima u oblasti saobraćaja i javnih površina i uređenja tih površina.

Razriješili su v.d. i imenovali članove upravnih odbora u Dječijem vrtiću „Naša radost“, Centru za socijalni rad, Turističkoj organizaciji, Domu omladine i Rekreativno sportskom centru.

Ministar Alen Šeranić dobitnik Povelje grada Zvornik, danas održana redovna sjednica Skupštine

Razmatrani su i usvojeni i izvještaji o poslovanju sa finansijskim izvještajima za prošlu godinu preduzeća i ustanova „Vodovod i komunalije“ A.D, „Zvornik stan“ A.D, Dom zdravlja, Dječiji vrtić „Naša radost“, Centar za socijalni rad, Dom omladine, Rekreativno sportski centar, Turistička organizacija grada Zvornika, Narodna biblioteka i muzejska zbirka i Dom za starija lica.

Zamjenik gradonačelnik Bojan Ivanović izrazio je zadovoljstvo poslovanjem javnih ustanova u prošloj godini.

„Samo je Dom za starija lica poslovao sa gubitkom od oko 2.000 KM, ali znajući da je u prošloj godini bila pandemija virusa korona i primjenjivane su epidemiološke mjere, nisu primani korisnici u domove, sve je to otežalo rad te ustanove, ali kada se sve sagleda zadovoljni smo i njihovim i poslovanjem ostalih.“

On je danas najavio i da će u narednih 15-20 dana početi rekonstrukcija gradskih ulica ispod Ruske zgrade, prema Rekreativno sportskom centru i pored gradskog stadiona, kao i asfaltiranje ulice Vratolomački put gdje je zamijenjena kompletna kanalizacija.

Odbornici su usvojili Informaciju o organizovanosti, opremljenosti i funkcionisanju gradske Službe civilne zaštite, kao i Informaciju o stanju maloljetničke delikvencije na području grada u prošloj godini i Informaciju o stanju lokalnih i nekategorisanih puteva sa prijedlogom mjera za 2022. godinu.

Odluke o osnovanosti inicijative za pokretanje postupka dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena na ležištu „Planinci“, te o osnovanosti inicijative za pokretanje postupka dodjele koncesije za eksploataciju kvarcitnih mineralnih sirovina na području Zelinja su takođe donesene na današnjoj sjednici gradske Skupštine.

Usvojene su i odluke o prihvatanju poklona nepokretnosti radi izgradnje pristupnog puta u Čelopeku, kao i o prihvatanju poklona nepokretnosti označenih kao kp.br. 1696/4 KO Čelopek, te o zamjeni zemljišta kp.br.455/5 za kp.br.455/4 KO Kozluk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *