Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl.novine FBIH”br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br.10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), člana 18. Pravilnika o kriterijima za stipendiranje studenata I ciklusa studija i učenika generacije osnovnih i srednjih škola sa područja općine Kalesija (“Sl.glasnik općine Kalesija” br.1/18), Odluke o budžetu općine Kalesija za 2020. godinu (“Sl.glasnik općine Kalesija” br.9/19 i 2/20) i Odluke o raspisivanju konkursa za dodjelu stipendija i raspodjeli sredstava sa Ekonomskog koda 614234 ” Isplate stipendija” u 2020. godini br.02-04-2-2270/20 od 10.06.2020.godine, Općinski načelnik,
dana  10.06.2020. godine,  raspisuje

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2019/2020. godini.

 

studenti

U skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2020. godinu, Općinski načelnik raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za 44 redovna studenta I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2019/2020. godini u iznosu od 1.000,00 KM, koji će se isplaćivati u 10 jednakih mjesečnih rata tokom 2020. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:
–       da su državljani Bosne i Hercegovine
–       da imaju prebivalište na području općine Kalesija
–       da su redovni studenti I ciklusa na jednom od Univerziteta u BiH
–       da su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali određenu godinu studija
–       da ne primaju kredit ili stipendiju od drugog davaoca

Uz prijavu na konkurs studenti su obavezni priložiti original ili ovjerenu kopiju slijedeće dokumentacije:

1.      Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 3 mjeseca)
2.      Prijavu mjesta prebivališta (ne starije od tri mjeseca)
3.      Uvjerenje visokoškolske ustanove o upisu godine/semestra,
4.      Izjavu, ovjerenu od strane nadležnog organ, da kandidat ne prima kredit ili stipendiju od drugog davaoca (ne starija od tri mjeseca)
5.      Uvjerenje o položenim ispitima i prosječnom ocjenom u prethodnoj godini studija,
6.      Uvjerenje o ukupnoj prosječnoj ocjeni svih razreda srednje škole (za studente koji prvi put upisuju prvu godinu studija)
7.      Izjavu o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista (ne starija od tri mjeseca)
8.      Dokazi o prihodima za sve punoljetne članove domaćinstva: uvjerenje o neto plaći zaposlenika isplaćene u zadnja tri mjeseca ili posljednje tri platne liste potpisane i ovjerene od strane poslodavca, penzijski ček za zadnji isplaćeni mjesec, uvjerenje Porezne uprave o ostvarenom prihodu (završni račun za proteklu godinu), odnosno plaćenom porezu za druge djelatnosti ili dokaz o nezaposlenosti (Uvjerenje biroa za zapošljavanje ili Uvjerenje Porezne uprave da se ne vodi u evidenciji osiguranih lica) ili za korisnika stalne novčane pomoći – Uvjerenje JU Centar za socijalni rad Kalesija- (sva nabrojana dokumentacija ne starija od tri mjeseca)
9.      Za članove domaćinstva koji se školuju -potvrda o školovanju
10.     Dokaz o branilačkom statusu  i invaliditetu:
– Studenti iz porodica šehida i poginulih boraca – Poslednje važeće
Rješenje o uspostavljenom pravu nadležnog organa ili Uvjerenje nadležne službe (ne starije od tri mjeseca)
– Studenti kao članovi porodičnog domaćinstva čiji je nosilac invalid – Rješenje o uspostavljenom pravu nadležnog organa ili Uvjerenje nadležne službe (ne starije od tri mjeseca)
– Studenti kao članovi porodičnog domaćinstva čiji je nosilac
nezaposleni demobilisani borac – Uvjerenje Odjeljenja odbrane o pripadnosti i vremenu provedenom u oružanim snagama BiH (ne starije od tri mjeseca)

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su:
uspjeh u školovanju, imovinski cenzus i branilački status (čl. 12, 13 i 14. Pravilnika).

Studentima sa prosječnom ocjenom 9,00 i više iz prethodne godine studija, stipendija se dodjeljuje bez bodovanja u skladu sa čl.11.Pravilnika.

Konkurs se objavljuje na oglasnoj tabli općine, na web stranici Općine i dnevnim novinama “Oslobođenje” i ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljati na lično ili putem pošte na adresu: OPĆINA KALESIJA, OPĆINSKI NAČELNIK, ul. Patriotske lige br.15. 75260 Kalesija, sa naznakom “Za komisiju za rješavanje prijava na konkurs za dodjelu stipendija”.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Služba za informisanje Općine Kalesija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *